İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Çamlıhemşin Belediyesi Muhasebe Memurluğu
İşin Adı 90180 Litre Eurodizel Ve 10260 Litre 95 Oktan Kurşunsuz Benzin
İlan Tarihi 23.06.2021
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 16.07.2021 15:00:00
Son Teklif Tarihi 16.07.2021 15:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2021/355016

1-İdarenin
a) Adresi : MERKEZ MAH. OSMAN KURTULUŞ CAD. 14 53750 ÇAMLIHEMŞİN/RİZE
b) Telefon ve faks numarası : 4646517065 - 4646517486
c) Elektronik Posta Adresi : info@camlihemsin.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
90.180 Litre Eurodizel ve 10.260 Litre Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Çamlıhemşin Belediyesi yakıt deposu ve ihtiyaç halinde fiş ile araç deposu dolumu
c) Teslim tarihi : Yakıt teslimi; sözleşme imzalandıktan itibaren başlamak üzere 31.12.2022 tarihine kadar ihtiyaca binaen sipariş tarihinden itibaren 3 (üç) iş günü içerisinde Belediye yakıt deposu teslimi veya fiş karşılığı araç depo dolumu şeklinde peyder pey yapılacaktır.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Osman Kurtuluş Caddesi No:3 Merkez Mahallesi Çamlıhemşin Belediyesi Çamlıhemşin/RİZE
b) Tarihi ve saati : 16.07.2021 - 15:00

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

Üretim İmalat Kapasitesi, Araştırma-Geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik belgeler,

a) İstekli bir akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşu veya bayii ise Enerji Piyasa Düzenleme Kurumundan alınmış lisans belgesi aslı veya noter tasdikli sureti,

b) İstekli bir akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşunun bayisi ise bayisi olduğu akaryakıt ve pazarlama kuruluşundan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış bayiilik sözleşmesi veya buna ilişkin yazının aslı veya noter tasdikli sureti,

c) İstekli bayiilik faaliyeti kapsamında kendi akaryakıtını taşıyor ise Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırma Genel Müdürlüğünden alınan yetki belgesinin aslı veya noter tasdikli suret,


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çamlıhemşin Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (KırkBeş) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.