İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Düzce Aile Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü
İşin Adı Düzce Aile Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Ve Bağlı Kuruluşların 2021 Yılı Kırtasiye Malzemesi Mal
İlan Tarihi 16.07.2021
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 2.08.2021 11:00:00
Son Teklif Tarihi 2.08.2021 11:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay
 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2021/387563

1-İdarenin
a) Adresi : Uzun Mustafa Mahallesi Nezih Tütüncüoğlu Bulvarı No: 15 81010 DÜZCE MERKEZ/DÜZCE
b) Telefon ve faks numarası : 3805123340 - 3805122108
c) Elektronik Posta Adresi : duzce@ailevecalisma.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
DÜZCE AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI KURULUŞLARIN 147 KALEM KIRTASİYE MALZEMESİ MAL ALIM İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü deposu, Düzce Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü deposu, Düzce Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü deposu, Düzce Fehmi Öney Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü deposu, Düzce Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü deposu, Muharrem Sancaklı Huzurevi Müdürlüğü deposu, Hilmi Çilingir Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü deposu, Neriman Çilingir Huzurevi Müdürlüğü deposu, Düzce Kadın Konukevi Müdürlüğü deposu, Düzce Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü deposu,
c) Teslim tarihi : 1)Müdürlüğümüz ve bağlı kuruluşların her biri ihtiyaçların birimlere dağıtım listesine uygun olarak ayrı teslimat sağlanacak ve ayrı fatura düzenlenecektir. 2) Müdürlüğümüz ve bağlı kuruluşların ihaleye konu malzeme ihtiyaçları sözleşme tarihinden itibaren en geç 20 gün içerisinde ilgili müdürlüklere teslim edilecektir.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Uzun Mustafa Mahallesi Nezih Tütüncüoğlu Bulvarı No.15
b) Tarihi ve saati : 02.08.2021 - 11:00

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Uzun Mustafa Mahallesi Nezih Tütüncüoğlu Bulvarı No.15 adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İhale, aşağıdaki idarelerin ortak ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla yapılmaktadır.
Aile Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü-Düzce Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Çocuk Evleri Sitesi-Düzce Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Çocuk Evleri Sitesi-Fehmi Öney Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Huzurevi Müdürlüğü-Muharrem Sancaklı Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Kadın Konukevi Müdürlüğü-Düzce Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Huzurevi Müdürlüğü-Neriman Çilingir Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Sosyal Hizmet Merkezi Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezi- Engelsiz Yaşam-Düzce Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Huzurevi Müdürlüğü-Hilmi Çilingir Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları