İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Elektrik Üretim A.ş Genel Müdürlüğü (eüaş) Satın Alma Ve Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığı - Dış Satın Alma Müdürlüğü
İşin Adı Çayırhan Termik Santrali İşletme Müdürlüğü İhtiyacı Muhtelif Ölçü Ve Miktarda Kazan Borusu Temini
İlan Tarihi 19.07.2021
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 18.08.2021 10:00:00
Son Teklif Tarihi 18.08.2021 10:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay
İhale Kayıt Numarası : 2021/403210
İşin Adı : Çayırhan Termik Santrali İşletme Müdürlüğü İhtiyacı Muhtelif Ölçü Ve Miktarda Kazan Borusu Temini
İhale Türü - Usulü : Mal Alımı - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi : Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 7. Km. No:166 06520
b) Telefon ve faks numarası : 03122955444 - 3122197905
c) Elektronik posta adresi : belgin.nergiz@euas.gov.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi
: www.euas.gov.tr
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 11 kalemde toplam 40.200 m. kazan borusu
b) Teslim [yeri / yerleri] : Çayırhan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Nallıhan/ ANKARA
c) Teslim [tarihi / tarihleri] : İhale konusu borular sözleşmenin imzalanmasına müteakip 180 (yüzseksen) takvim günü içerisinde İşletme Müdürlüğü’ne teslim edilecektir.
3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer : EÜAŞ Genel Müdürlüğü İhale Salonu (Giriş Kat) Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 7. Km No:166 06520 Çankaya/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 18.08.2021 - 10:00

Yeterlilik
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

            a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

            b) Bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu

            c) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat standart formuna uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

            d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

            f) Bu Şartnamenin 18 inci maddesinde istenmesi halinde, alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlerin listesi.

            g) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge.

h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

ı)  İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin  (a) ve (d) bendinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (g) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

          Bu ihalede ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belge istenmemektedir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

İstekliler, aşağıda istenilen belgelerden birini tam ve eksiksiz olarak teklif ekinde vereceklerdir. Söz konusu belgelerden birini teklif ekinde vermeyen isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

ç) İsteklinin adına veya unvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi veya Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi

d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı sunan isteklilere ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, İdarenin adresinde görülebilir ve Türkiye  Vakıflar Bankası Enerji Bağlı Şubesi IBAN: TR05 0001 5001 5800 7295 3080 63 nolu hesabına 118 TRY (Türk Lirası) yatırıldığını gösteren banka dekontu karşılığı ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ) Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 7.Km No:166 06520 Çankaya / ANKARA (8. Kat Oda: 814) adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
İhale Dokümanı E-Posta Yoluyla da Satın Alınabilir:

İstekli olabilecek firmaların, yukarıda yer alan IBAN numarasına doküman bedelini havale/eft ettiklerine dair dekontu faks veya e-posta ile İdareye ulaştırmaları durumunda, ihale dokümanı isteklinin e-posta adresine gönderilecektir. İhale dokümanı ile birlikte gönderilen “ihale dokümanı satın alındı formu”nun istekli tarafından doldurulup imzalanarak faks veya e-posta ile İdareye ulaştırılması durumunda, ihale dokümanı satın alma prosedürü tamamlanmış olacaktır.

(Yaşanmakta olan COVİD-19 salgını nedeni ile bu madde yeniden düzenlenmiş ve posta/e-posta ile satış ibaresi eklenmiştir.)

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ) Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 7.Km No:166 A Blok Giriş Kat  Oda No: Z-1 06520 adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler, teklif ettikleri her kalem malzeme için ayrı ayrı olmak üzere İşletme Müdürlüğü teslimi olarak birim ve toplam fiyat vereceklerdir. İstekliler döviz cinsinden de teklif verebileceklerdir.

            1.Grupta bulunan 8 kalem malzemenin tamamına olmak kaydıyla birim ve toplam fiyat verilecek ve değerlendirme toplam fiyat üzerinden yapılacak olup, kısmi teklif kabul edilmeyecektir.

            2.Grupta bulunan 3 kalem malzemeden her bir kalemin tamamına olmak kaydıyla kısmi teklif verilebilecektir.

İstekliler yukarıda belirtilen şartlara uygun olarak, grup bazında kısmi teklif verebilirler.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Bu ihalede EÜAŞ Satınalma ve İhale Yönetmeliği’nin 58.maddesine göre “Açık Eksiltme” yapılacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, 4734 Sayılı Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede döviz ile (AVRO, Amerikan Doları, Japon Yeni ve İngiliz Sterlini) de teklif verilebilecektir.