İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Daire Başkanlığı
İşin Adı Muhtelif Çaplarda Hdpe Esaslı Sn (8) Koruge Boru Alımı
İlan Tarihi 27.07.2021
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 18.08.2021 10:30:00
Son Teklif Tarihi 18.08.2021 10:30:00
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2021/420267

1-İdarenin
a) Adresi : Yarhasanlar Mah. 2319 Sokak No:12/C1/10 ŞEHZADELER/MANİSA
b) Telefon ve faks numarası : 2362501200-1360-1368-1372-1362 - 2369991733
c) Elektronik Posta Adresi : berfig@manisasu.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
Niteliği-Türü-Miktarı: 8 kalem Muhtelif Çaplarda HDPE Esaslı SN (8) Koruge Boru Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Alınacak malzemelerden Q 150, Q200, Q300, Q400, Q500 boruların sevkiyatı Manisa İli Yunusemre İlçesi MASKİ Horozköy Şantiyesine, Q600, Q 800, Q 1000 borular Manisa İli Yunusemre İlçesi Atatürk Mah. 5977 Sok. No:12 adresinde bulunan MASKİ Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı şantiyelerine teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 5 takvim günü içerisinde iş teslimi yapılacak olup , işin süresi 30 takvim günüdür. Alınacak malzemelerden Q 150, Q200, Q300, Q400, Q500 boruların sevkiyatı Manisa İli Yunusemre İlçesi MASKİ Horozköy Şantiyesine, Q600, Q 800, Q 1000 borular Manisa İli Yunusemre İlçesi Atatürk Mah. 5977 Sok. No:12 adresinde bulunan MASKİ Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı şantiyelerine teslim edilecektir.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Yarhasanlar Mah. 2319 Sokak (Fabrika Sokak) 12/C/1 K:16 MASKİ Hizmet Binası Toplantı Salonu Şehzadeler / MANİSA
b) Tarihi ve saati : 18.08.2021 - 10:30


Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

Adayın imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
 

Yetkili Satıcı İse:
- Yetkili Satıcılık belgesi (istekli ilgili firmanın Yetkili satıcı belgesi üzerinde yer alan imza sahiplerinin üretici firmadaki görevleri ve imza sirküleri ve aşağıdaki belgelerin herhangi birinin aslını veya noter onaylı suretini veya aslı idarece görülmüştür onaylı fotokopisini yetki belgesi ile beraber sunulacaktır.)
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi

4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

İstekliler; TS  EN 13476-3+A1  belgesinin   Aslını yada Aslı Noter Onaylı sureti veya Aslı İdarece görülmüştür onaylı fotokopisini teklif kapsamında sunmak zorundadır. İsteklinin yetkili satıcı olması durumunda imalatçıya ait TS  EN 13476-3+A1  belgelerinin   Aslını yada Aslı Noter Onaylı sureti veya Aslı İdarece görülmüştür onaylı fotokopisini teklif kapsamında sunmak zorundadır.5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yarhasanlar Mah. 2319 Sokak (Fabrika Sokak) 12/C/1 K:10 MASKİ Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Şehzadeler / MANİSA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.