İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Bölge Müdürlüğü-5.bölge Ankara Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
İşin Adı Koyunbaba Barajı Sulaması Malzeme Alımı 3kısım
İlan Tarihi 19.10.2021
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 18.11.2021 10:00:00
Son Teklif Tarihi 18.11.2021 10:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2021/640741

1-İdarenin
a) Adı : BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE ANKARA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Mustafa Kemal Mah. 2151/1 A Blok No:24 06520 Söğütözü ÇANKAYA/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası : 3122197700 - 3122197800
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : Koyunbaba Barajı Sulaması Malzeme Alımı 3Kısım
b) Niteliği, türü ve miktarı :
33203 M HDPE BORU ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Temin edilecek borular, İdarenin talimatları doğrultusunda Çankırı ili sınırları ve Orta Kızılırmak Havzası içerisinde “Koyunbaba Barajı Sulaması” şantiye sahasına veya yapım yüklenicisi tarafından seçilen mülkiyet problemi olmayan ve İdare’nin uygun göreceği depolara ya da imalatların yapılacağı yerlere yakın stok sahalarına teslim edilecektir. teslim edilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi : "Koyunbaba Barajı Sulaması" yapım işinin iş programına uygun olarak İdarenin yazılı talimatı ile siparişi verilen HDPE borular özel teknik şartnamede yer alan hükümler çerçevesinde 360 (üç yüz altmış) gün içerisinde sahaya getirilmiş olacaktır.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra 10 gün içinde.


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 18.11.2021 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : DSİ 5. Bölge Müdürlüğü Proje ve İnşaat Şube Müdürlüğü M.Kemal Mh.2151/1 A Blk.No:24 06520 Çankaya/ANKARA

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

EÜ Uygunluk Belgesi


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5. İsteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen konsorsiyum beyannamesi.
4.1.6 İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını yeterlik bilgileri tablosunda belirteceklerdir.
4.1.7 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

-İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

-İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

-İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,

-İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.(EÜ belgesi)

-Yabancı istekliler ise imalatçı oldukları kanıtlayan ve ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenen belgeyi veya belgeleri sunmaları gerekmektedir.


4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Her Çap ve Basınçta HDPE Boru Satışı5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilebilir.
14.1. İşin uzmanlık gerektiren kısımları HDPE BORULAR dir.
14.2. Bu işlere ait benzer işler

Her Çap ve Basınçta HDPE Boru Satışı

dir.

15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

1- İhaleye üreticilerle birlikte yetkili satıcılar da katılabilecektir. Yetkili satıcılar ihaleye, ancak bayisi (yetkili satıcısı - distribütörü) olduğu üretici firma ile birlikte yapacakları ortak girişimin özel ortağı olarak katılabilirler. Yetkili satıcılar ihaleye yalnız katılmaları durumunda teklifleri geçersiz sayılacaktır. Her üretici tek başına ihaleye katılabileceği gibi, iş ortaklığı ile katılmak istemesi durumunda ise sadece 1 (bir) yetkili bayii ile ihaleye katılabilir. 2-Yüklenicinin üretici olması durumunda; 2019/8 sayılı Boru ve Ekipman Üreticilerinin Uygunluğu Genelgesinde yazılı hükümler çerçevesinde yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır. Üreticinin 2019/8 sayılı Genelge kapsamında Ekipman Üreticileri Uygunluk Belgesi (EÜ Belgesi) yoksa, sözleşmenin imzalanmasından sonra doğrudan bu belgeyi almak üzere aynı genelge kapsamında üretici başvuracak, yapılacak değerlendirmeden sonra uygunsuz çıkan yüklenicinin sözleşmesi feshedilecek ve ilgili mevzuat doğrultusunda işlem yapılacaktır. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde ise ortakların tamamından EÜ Belgesine sahip olması, yoksa başvurması istenecektir. Ortaklardan bir tanesinin EÜ Belgesine sahip olmaması/olamaması durumunda sözleşme feshedilecek ve ilgili mevzuat doğrultusunda işlem yapılacaktır. Yüklenicinin Üretici Adına Yetkili Temsilcileri/Bayileri olması durumunda; Temsilcisi veya bayisi olduğu üreticinin 2019/8 sayılı Genelge kapsamında Ekipman Üreticileri Uygunluk Belgesini (EÜ Belgesi) sunması gerekmektedir. 2019/8 sayılı Genelge kapsamında Ekipman Üreticileri Uygunluk Belgesi (EÜ Belgesi) yoksa, sözleşmenin imzalanmasından sonra doğrudan bu belgeyi almak üzere aynı genelge kapsamında üreticisi başvuracak, yapılacak değerlendirmeden sonra uygunsuz çıkan yüklenicinin sözleşmesi feshedilecek ve ilgili mevzuat doğrultusunda işlem yapılacaktır. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde ise ortakların tamamından üreticiye ait 2019/8 sayılı Genelge kapsamında Ekipman Üreticileri Uygunluk Belgesini (EÜ Belgesi) sunmaları gerekmektedir. Ekipman Üreticileri Uygunluk Belgesi (EÜ Belgesi) yoksa başvurması istenecektir. Ortaklardan bir tanesinin EÜ Belgesine sahip olmaması/olamaması durumunda sözleşme feshedilecek ve ilgili mevzuat doğrultusunda işlem yapılacaktır. 3-Malzemelerin (iş kalemleri)tespitinde, yapım işi ihalesi için hazırlanan ve mal alımı ihale dokümanı kapsamında firmalara verilecek olan projelerde yer alan veriler esas alınacaktır. 4-Boru ve özel (bağlantı) parçaların üretimi hiçbir şekilde alt yüklenicilere yaptırılmayacaktır. Sadece Su Kontrol Elemanları alt yüklenicilere yaptırılabilir. Alt yüklenicilerde de EÜ Belgesi aranacaktır. 5-Yapım işine herhangi bir sebeple İdarece süre uzatımı verilmesi veya yapım yüklenicisinin cezalı çalışması sonucu işin fiilen uzaması veya yapım sözleşmesinin fesih/tasfiye vb. nedenlerle sonlandırılması sonrası yeniden ihale edilmesi, boşaltma yapılamaması, ödenek yetersizliğine bağlı üretim siparişi verilememesi gibi İdareye ve yapım yüklenicisine bağlı nedenlerle işin yerine getirilmesinin gecikmesi hallerinde Üreticiye/Yükleniciye herhangi bir tazminat veya ilave bir bedel ödenmeyecektir. 6-Sözleşme süresinin bitiminden sonra Boru Üreticileri İle Birlikte Üretici Adına Yetkili Temsilcileri/Bayileri Yüklenici tarafından süre uzatımı talebinde bulunulmadığı takdirde sözleşme genel hükümlere göre tasfiye edilecektir. Bu durumda Boru Üreticileri İle Birlikte Üretici Adına Yetkili Temsilcilere/Bayilere/Yükleniciye herhangi bir tazminat veya ilave bir bedel ödenmeyecektir. 7-Yerli malı teklif eden istekliler, fiyat avantajından yararlanabilmek için bu şartnamenin 7.1. maddesinde belirtildiği şekilde teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini sunacaklardır. İstekliler sunacakları yerli malı belgelerini tevsik etmek amacıyla Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının SGM 2014/35 numaralı Yerli Malı Tebliğinin 4 üncü ve 5 inci maddelerinde belirtildiği şekilde "Yerli katkı oranının" en az % 51 oranında olduğunu gösterir belgeleri de teklifleri kapsamında sunacaklardır. Söz konusu belgelerin ihale dokümanında yer alan teknik şartnamelere uygunluğu İhale Komisyonu tarafından değerlendirilecektir. Tevsik edici belgeleri sunmayan ya da belgeleri uygun bulunmayan istekliler, % 15 (on beş) oranındaki fiyat avantajından faydalanamayacaklardır.