İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Eskişehir Orman İşletme Müdürlüğü
İşin Adı Eskişehir Orman İşletme Müdürlüğü Fidanlık Mesire Yerine Aydınlatma Direği Ve Armatür
İlan Tarihi 20.10.2021
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 28.10.2021 10:00:00
Son Teklif Tarihi 28.10.2021 10:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2021/661471

1-İdarenin
a) Adı : ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-ESKİŞEHİR DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : AKARBASI MAH. M.K.ATATÜRK CAD. 53 26010 ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR
c) Telefon ve faks numarası : 2222303780 - 2222309223
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : Eskişehir Orman İşletme Müdürlüğü Fidanlık Mesire Yerine Aydınlatma Direği ve Armatür
b) Niteliği, türü ve miktarı :
52 Adet Aydınlatma Direği ve Armatür, 23 Kg Bakır İletken 16 mm2 (147,40 Kg/Km) ve 26 Adet 2,5 metre uzunluğunda 22 mm çapında 3 mm bakır kaplı çelik çubuk topraklama elektrodu
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Eskişehir Orman İşletme Müdürlüğü Fidanlık Mesire Yeri
ç) Süresi/teslim tarihi : Malzemenin teslimatı tek seferde 20 (yirmi) takvim günü içerisinde Fidanlık Mesire Yerine yapılacaktır. Yükleme, boşaltma, tasnif ve istifleme yüklenici tarafından yapılacaktır.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlanacaktır.


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 28.10.2021 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İşletme Müdür Yardımcısı Odası

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

İstekli, Yetkili Satıcı Olması Durumunda Dahi İmalatçı Firmaya Ait Belgelerini Yetkili Satıcı Belgesi İle Birlikte Sunması Gerekmektedir.

A) İmalatçı Adına Düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi

B) İmalatçının Üyesi Olduğu Meslek Odası Tarafından İmalatçı Adına Düzenlenen Kapasite Raporu

C) İmalatçı Kayıtlı Olduğu Meslek Odası Tarafından İmalatçı Adına Düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi

İstekliler, imalatçı olduğunu yukarıdaki belgelerden en az birini sunarak tevsik etmek zorundadır.

4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

İstekliler Teknik Şartnamenin 23. maddesinde belirtilen standarda ilişkin belgeleri İdareye sunacaklardır.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

Numunelerin Sunulma Yöntemi:

Teklifleri kapsamında belirttikleri bilgiler ile istenen kriterleri sağlayan istekliler belirlenerek, en düşük teklif fiyatına sahip ilk iki istekliden, ihale tarihi ve saatinden sonra,  aydınlatma direğinden bir adet olmak üzere numune istenecektir. Numunenin teslim edilebilmesi  için iki iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilecektir. İstekliler numunelerini,  üzerine ihale ve firma bilgilerini içeren etiket yapıştırarak, numune teslim tutanağı karşılığında Eskişehir Orman İşletme Müdürlüğü Tamirhanesine  teslim edeceklerdir. İhale Komisyonu tarafından, teklif edilen numunenin teknik şartnamesine uygunluğu değerlendirilecektir.

Numunelerin iadesi: Sözleşme imzalandıktan sonra yazılı talep edilmesi durumunda veya İhalenin iptal edilmesi durumunda idareye sunmuş oldukları numuneleri iade edilir.5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.