İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü
İşin Adı Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü Dahilinde Kullanılmak Üzere 600 Mm Çapında 210 M Koruge Boru Ve 800 Mm Çapında 63 M Koruge Boru Alım İşi
İlan Tarihi 20.10.2021
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 1.11.2021 10:00:00
Son Teklif Tarihi 1.11.2021 10:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2021/660533

1-İdarenin
a) Adı : ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-MUDURNU DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü - Kilözü Köyü - 14800 MUDURNU/BOLU
c) Telefon ve faks numarası : 3744213515 - 3744213934
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü dahilinde kullanılmak üzere 600 mm çapında 210 m Koruge Boru ve 800 mm çapında 63 m Koruge Boru alım işi
b) Niteliği, türü ve miktarı :
210 metre 60'lık, 63 metre 80'lik olmak üzere toplam 273 metre Koruge boru alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü Uluçay ( Merkez ) Orman Emval Deposuna teslim olacaktır
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe Başlama Tarihinden itibaren 15 gün içinde teslimat tamamlanacaktır.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır .


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 01.11.2021 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Mudurnu Orman İşletme Müdür Yardımcısı Odası

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

Borular (TS EN 13476-1) standardına  göre SN8 olmalıdır. Borularda kullanılacak contalar TS EN 681 belgeli olmalıdır5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.