İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Afyonkarahisar İl Özel İdaresi Su Ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
İşin Adı 2021 Yılı Muhtelif Cins Ve Çaplarda İçme Suyu Ve Kanalizasyon Boru Alımı
İlan Tarihi 22.10.2021
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 11.11.2021 10:00:00
Son Teklif Tarihi 11.11.2021 10:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2021/659991

1-İdarenin
a) Adı : AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Dörtyol Mahallesi Küçükçobanlı Yolu Küme Evler No:1 - AFYONKARAHİSAR MERKEZ / AFYONKARAHİSAR 03200 AFYONKARAHİSAR MERKEZ/AFYONKARAHİSAR
c) Telefon ve faks numarası : 2722163043 - 2722163042
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : 2021 Yılı Muhtelif Cins ve Çaplarda İçme Suyu ve Kanalizasyon Boru Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı :
MUHTELİF CİNS VE ÇAPLARDA TOPLAM 19.000 MT. İÇME SUYU BORUSU VE EK PARÇALARI İLE 3.000 MT. KANALİZASYON BORUSU VE EK PARÇALARI ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Teslimatlar İdarenin Afyonkarahisar il sınırları içerisinde Afyon İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ambarına (mesai saatleri içerisinde olmak şartıyla) ve İdaremiz il sınırları içerisinde bulunan idarenin belirleyeceği köylere yapılacaktır.
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 5 gün içerisinde işe başlama tutanağı düzenlenerek işe başlanır. İşin süresi 60 takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : İşe başlama tutanağı ile işe başlanır.


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 11.11.2021 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İHALE SALONU

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.