İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Muğla Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
İşin Adı Akaryakıt
İlan Tarihi 22.10.2021
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 23.11.2021 10:00:00
Son Teklif Tarihi 23.01.2021 11:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2021/659441

1-İdarenin
a) Adı : MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
b) Adresi : Orhaniye Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı No: 41 48000 MENTEŞE/MUĞLA
c) Telefon ve faks numarası : 2524414421 - 2522124880
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : Akaryakıt
b) Niteliği, türü ve miktarı :
1.800.000 LT Motorin (Diğer), 300.000 LT Motorin (Diğer - Dökme) ve 45.000 LT Kurşunsuz Benzin, 95 Oktan
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : 1- Araçların ihtiyacı olan benzin ve motorin (diğer), yüklenicinin taahhüt ettiği akaryakıt istasyonlarından ihtiyaç duyuldukça alınacaktır. 2- Mobil Akaryakıt İstasyonlarına İdarenin talebi doğrultusunda Yüklenici Firmanın tankeriyle Motorin (Diğer - Dökme) nakli yapılacaktır.
ç) Süresi/teslim tarihi : 1- Mobil Akaryakıt İstasyonlarının İDARE nin göstereceği yere kurulumu (Madde 2.4. de belirtilen şartlarda akaryakıt verebilecek şekilde) sözleşme imzalanmasına müteakip iş başlangıç tarihine kadar gerçekleştirilecektir. 2- İDARE nin operasyon merkezlerinden herhangi birisinde yer değişikliği ihtiyacı hasıl olursa söz konusu noktalara kurulan Mobil Akaryakıt İstasyonlarından her biri için sözleşme süresi boyunca 1 (bir) defadan fazla olmamak kaydıyla, İDARE nin göstereceği yere taşınması talebini bildirdikten sonra en fazla 10 (on) gün içinde YÜKLENİCİ FİRMA tarafından taşıma işlemi gerçekleştirilecektir. 3- Mobil istasyonlar Yüklenici tarafından işe başlama tarihinden itibaren Günlüce birimi, Gazeller Birimi, Ören Birimi, Gökova birimi, Bozburun birimi olmak üzere toplam 5 adet teslim edip kurulumunu yapıp çalışır durumda teslim edecektir.
d) İşe başlama tarihi : 01/01/2022 olup bitiş tarihi 31/12/2022'dir.


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 23.11.2021 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu Orhaniye Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı No: 41 Menteşe/MUĞLA

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

1- İstekli Firma dağıtıcı ise; Ana Dağıtıcı lisansını yeterlilik tablosunda beyan edecektir. (İsteklilerce sunulan Lisans süreleri İhale Sözleşme süresini kapsayacak sürede olmalıdır.)

2- İstekli Firma bayi ise aşağıdaki maddelerde belirtilen belgeleri yeterlik tablosunda beyan edecektir. (İsteklilerce sunulan Lisans, Antlaşma/Sözleşme süreleri İhale Sözleşme süresini kapsayacak sürede olmalıdır.)

a) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan alacakları İstasyonlu Bayilik Lisansı.

b) Anlaşmış olduğu Ana Dağıtıcı ile yaptığı Bayilik Antlaşması (Sözleşme).

c) Anlaşmış olduğu Ana Dağıtıcı firmanın Dağıtıcı Lisansı.

3- İstekliler, Teknik Şartnamenin 2.2.6. Maddesinde belirtilen 15 (onbeş) adet Operasyon Merkezinden en az 10 (on) adet Operasyon Merkezinin tamamında anlaşmalı akaryakıt istasyonuna sahip olduğunu gösteren Ana Dağıtıcıdan onaylı EK-A formunu yeterlik tablolarında beyan edeceklerdir. (Yüklenici Firma EK-A formunda gösteremediği, geriye kalan operasyon merkezleri için Mobil Akaryakıt Tankları kuracakdır.)


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.