İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Yıldırım Belediyesi
İşin Adı Akaryakıt
İlan Tarihi 22.10.2021
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 19.11.2021 15:00:00
Son Teklif Tarihi 19.11.2021 15:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2021/619700

1-İdarenin
a) Adı : YILDIRIM BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Şükraniye Mah. Ahmet Taner Kışlalı Meydanı No:2 16320 Yıldırım/BURSA
c) Telefon ve faks numarası : (224) 444 16 02 - (224) 360 81 21
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : Akaryakıt
b) Niteliği, türü ve miktarı :
3.000 Litre Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 665.000 Litre Dökme Motorin (Diğer) 300.000 Litre Taşıt Tanıma ile Motorin (Diğer)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Yüklenici akaryakıtı kısmi teklif verilme durumuna göre aşağıdaki şekillerde teslim edecektir: 1.kısım Taşıt Tanıma kalemleri için iki şekilde teslim yapılacaktır. 1.1. Bursa Yıldırım İlçesi sınırları içerisinde kendisine ait veya bağlı bulunduğu ana dağıtım şirketine bağlı bir akaryakıt istasyonundan, 1.2. Bayisi olduğu dağıtım şirketinin Türkiye çapındaki tüm istasyonlarından, 2.kısım Dökme kalemi için aşağıdaki şekilde teslim yapılacaktır. 2.1. Kendi tankeri ile Belediyemiz akaryakıt tanklarına teslim edecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren idarenin ihtiyacı doğrultusunda 365 gün boyunca peyder pey teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde işe başlanır.


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 19.11.2021 - 15:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Yıldırım Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Toplantı Salonu

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

İsteklilerin kısmi teklif ayrımı yapılmaksızın aşağıdaki belgelerden birini beyan etmeleri gerekmektedir.

a) İstekli Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu ise; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu Hükümlerine uygun olarak alınmış dağıtıcı lisansı,

 

b) İstekli Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşunun bayisi ise; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu Hükümlerine uygun olarak alınmış Bayi Lisansı (İstasyonlu)


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Benzer iş olarak Akaryakıt Ürünleri satışı kabul edilecektir.5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.