İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı İstanbul Adliyesi Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
İşin Adı Taşıt Tanıma Sistemi İle 2022 Yılı İçin Peyderpey 200000 Litre Motorin (diğer) İle 10000 Litre Kurşunsuz Benzin (95 Oktan)
İlan Tarihi 22.10.2021
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 22.11.2021 14:00:00
Son Teklif Tarihi 22.11.2021 14:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay
 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2021/637206

1-İdarenin
a) Adresi : Merkez Mah.. Abide-i Hürriyet Cad. No:223 34381 ÇAĞLAYAN Şişli/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 212 3757148 - 2123757585
c) Elektronik Posta Adresi : istanbul.mimviy@adalet.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
200.000 Litre Motorin (Diğer) 10.000 Litre Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : İdarenin araç depolarına peyder-pey doldurmak suretiyle teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : 01/01/2022 - 31/12/2022 tarihleri arasında idarenin ihtiyacı nispetinde araç depolarına doldurmak suretiyle peyderpey teslim alınacaktır


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : İstanbul Adalet Sarayı Mali İşler Müdürlüğü Vakıf İşyurdu Yönetimi 3 Kat C3 Blok Kapı No: 301 Merkez Mahallesi Abide-i Hürriyet Caddesi No:223 34381 Şişli İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 22.11.2021 - 14:00

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

- İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş olan Teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren "Dağıtıcı Lisans Belgesi"aslı veya noter tasdikli sureti

veya

-İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi ise; Teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluş dan verilmiş olan Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu’nun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesinin aslı veya noter tasdikli suret

-) İstekli Türkiye genelinde en az 350 İstanbul genelinde en az 70 akaryakıt dağıtım istasyonu olan dağıtıcı veya bayisi olmalıdır

-Türkiye ve İstanbul bayi listesi ihale dosyasında  imzalı ve kaşeli olarak sunulacaktır


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

- Akaryakıt TSE Belgesi

4.3.3. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
- İstekli Türkiye sınırları dahilinde Taşıt Tanıma Sistemine sahip, faal istasyonları olduğunu yada anlaşmalı istasyonları olduğunu belgeleyecektir. Ayrıca Akaryakıt istasyonlarından en az 1 (Bir ) adedinin İdarenin Şişli Merkez Mahallesi Çağlayan adresinde bulunan hizmet binasına en fazla 5 Km mesafede olduğunu belgeleyecektir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Bu ihalede Kamu veya özel sektöre yapılan akaryakıt (motorin, benzin ve LPG ( Likit Petrol Gazı ) satışları benzer iş olarak kabul edilir5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Adalet Sarayı Mali İşler Müdürlüğü Vakıf İşyurdu Yönetimi 3 Kat C3 Blok Kapı No: 301 Merkez Mahallesi Abide-i Hürriyet Caddesi No:223 34381 Şişli İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.