İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü
İşin Adı 6000000 Litre Kurşunsuz Benzin 95 Oktan Ve 13500000 Litre Motorin
İlan Tarihi 22.10.2021
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 23.11.2021 14:00:00
Son Teklif Tarihi 23.11.2021 14:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay
 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2021/659366

1-İdarenin
a) Adresi : Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cad.) Hırka-i Şerif Mahallesi No:58 A Blok Kat:6 34093 AKSARAY FATİH/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2126361434-1344 - 2126361435
c) Elektronik Posta Adresi : ihale.iem@egm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
6.000.000 LİTRE KURŞUNSUZ BENZİN 95 OKTAN VE 13.500.000 LİTRE MOTORİN
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : İstanbul Emniyet Müdürlüğü
c) Teslim tarihi : Malın/İşin teslim süresi 365 takvim günüdür. İdarenin ihtiyaç duyduğu zamanlarda Yüklenicinin İstanbul ili genelindeki daha önceden göstereceği Araç Tanıma Otomasyon (ATOS) Sistemli Akaryakıt istasyonlarından İdarenin araçlarının depolarına teslim edilecektir. ATOS`a dahil olan araçlara ATC` lerin montajı yüklenici tarafından ücretsiz gerçekleştirilecektir. ATOS`a dahil olup mal alımı sağlanacak ATC` lerin montajı yapılacak taşıt ve yer destek cihazlarına ait bilgileri gösterir liste, mal alım sözleşmesinin onayını müteakip idare tarafından yükleniciye bildirilecek, en geç (3) iş günü içerisinde ATC ve donanımlarının montaj işlemleri tamamlanacak, sözleşmenin sona ermesi durumunda idarenin talebi doğrultusunda cihazlar (3) iş günü içerisinde ücretsiz olarak taşıtlara zarar vermeden yüklenici tarafından sökülecektir.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cad.) Hırka-i Şerif Mahallesi No:58 A Blok Kat.6 Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü İhale Salonu 34093 Aksaray - Fatih / İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 23.11.2021 - 14:00

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

a) İstekli bir Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu ise; dağıtım hakkına sahip olduğuna dair 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunun hükümlerine uygun olarak EPDK’dan alınmış ve işin bitiş süresine kadar geçerliliği olan dağıtıcı lisans belgesi,

b) İstekli Akaryakıt Pazarlama Bayisi ise; 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunun hükümlerine uygun olarak alınmış ve işin bitiş süresine kadar geçerliliği olan İstasyonlu Bayilik lisans belgesi,

c) İstekli Akaryakıt Pazarlama Bayisi ise; Sözleşme süresince idarenin hizmetlerinde kullanılan araçların akaryakıt ihtiyacını İstanbul genelinde dağıtım şirketinin Araç Tanıma Otomasyon Sistemli (ATOS) tüm istasyonlarından karşılayabileceğine dair bağlı bulunduğu dağıtım şirketi yetkilisince imzalanmış belgeyi,

d) İstekli; Bayrampasa, Bagcilar, Bahçelievler, Bakirköy, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Kadiköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar ilçelerinde en az bir adet olmak üzere İstanbul ilinde en az 40 (Kırk) adet ATOS sistemli akaryakıt istasyonu olduğuna dair belgeyi,


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cad.) Hırka-i Şerif Mahallesi No:58 A Blok Kat.6 Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü 34093 Aksaray - Fatih / İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.