İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Türkiye Enerji,nükleer Ve Maden Araştırma Kurumu Nükleer Enerji Araştırma Enstitüsü Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar
İşin Adı Sıvı Yakıt
İlan Tarihi 22.10.2021
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 23.11.2021 10:30:00
Son Teklif Tarihi 23.11.2021 10:30:00
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2021/656990

1-İdarenin
a) Adresi : SARAY MAHALLESİ ATOM CADDESİ 27 06980 KAHRAMANKAZAN/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3128101500 - 3128154307
c) Elektronik Posta Adresi : omer.donmez@tenmak.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
280.000 Kilogram Kalorifer Yakıtı, 3000 Litre Motorin, 300 Litre Kurşunsuz Benzin
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Nükleer Enerji Araştırma Enstitüsü Başkanlığı İstanbul Yerleşkesi - Isı Santrali Ana Yakıt Depoları
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalandığının, İdare tarafından Yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden itibaren mal teslim edilecek/işe başlanacaktır. İşin süresi 12 (On İki) aydır. İdarenin talep edileceği miktarda kalorifer yakıtı, motorin ve benzin talep edilen tarihten itibaren en geç 3 (üç) iş günü içinde teslim edilecektir. Kalorifer Yakıtı, Benzin ve Motorin idarenin ihtiyaç duyduğu zamanda yükleniciden temin edilecektir.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Nükleer Enerji Araştırma Enstitüsü Başkanlığı İstanbul Yerleşkesi - Yarımburgaz Mah. Nükleer Araştırma Merkezi Yolu No:10 Küçükçekmece/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 23.11.2021 - 10:30


Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1)   İstekli bir akaryakıt pazarlama ve dağıtım kuruluşu ise, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından verilmiş ve ihale itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış, teklif sahibinin Akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşu olduğunu gösteren belgenin aslını veya noter onaylı suretini ihale dosyasında bulunduracaktır.
2)   İstekli bir akaryakıt dağıtım kuruluşunun bayisi ise; teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ve ihale itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış, akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşunun bayisi olduğuna dair bayilik yazısı ve bayilik sözleşmesini aslını veya noter onaylı suretini ihale dosyasında bulunduracaktır.
3)   İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) bayilik yapmak üzere verilmiş ve ihale itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış, istasyonlu bayilik lisansının aslını veya noter onaylı suretini ihale dosyasında bulunduracaktır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

İhale konusu alım ile nitelik bakımından benzerlik gösteren, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile özel sektöre yapılmış yurt içi ve yurt dışı her türlü akaryakıt ürünü ve kalorifer yakıtı temini işleri, ayrı ayrı veya birlikte benzer iş olarak kabul edilecektir5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 5 (yüzde beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Nükleer Enerji Araştırma Enstitüsü Başkanlığı İstanbul Yerleşkesi - Yarımburgaz Mah. Nükleer Araştırma Merkezi Yolu No:10 Küçükçekmece/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.