İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Kırıkkale İl Özel İdaresi Genel Sekreterlik
İşin Adı Kırıkkale İl Özel İdaresi Araçlarında Kullanılmak Üzere Akaryakıt Alımı İşi (800.000 Litre Motorin (euro Diesel) Ve 10.000 Litre 95 Oktan Kurşunsuz Benzin)
İlan Tarihi 22.10.2021
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 22.11.2021 10:00:00
Son Teklif Tarihi 22.11.2021 10:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2021/646705

1-İdarenin
a) Adı : KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİK
b) Adresi : Erenler Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:158 71450 YAHŞİHAN/KIRIKKALE
c) Telefon ve faks numarası : 3183573700 - 3183573712
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ ARAÇLARINDA KULLANILMAK ÜZERE AKARYAKIT ALIMI İŞİ (800.000 LİTRE MOTORİN (EURO DİESEL) VE 10.000 LİTRE 95 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN)
b) Niteliği, türü ve miktarı :
800.000 LİTRE MOTORİN (EURO DİESEL) VE 10.000 LİTRE 95 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Kırıkkale İl Özel idaresi Akaryakıt Ambarı
ç) Süresi/teslim tarihi : İdaremizin ihtiyacı olan Akaryakıt sözleşme imzalanmasına müteakiben 01.01.2022 tarihinden itibaren işe başlanıp 31.12.2022 tarihine kadar peyderpey teslim alınacaktır. Yüklenici petrol ürünleri talep tarihinden en geç 2 (İki) gün içerisinde malı tutanakla teslim edecektir.
d) İşe başlama tarihi : 01.01.2022


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 22.11.2021 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Kırıkkale İl Özel İdaresi-İhale Salonu-Erenler Mahallesi Cumhuriyet Cad. No: 158 71450 Yahşihan/KIRIKKALE

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

a) İstekli Bir "Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu" İse; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Verilmiş Teklif Sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu Olduğunu Gösteren Belgeyi,

b) İstekli Bir "Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi" İse; Teklif Sahibinin Bayisi Olduğu Kuruluştan Verilmiş Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi Olduğuna Dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesini,

c) İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik Yapmak Üzere Verilmiş Olan İstasyonlu Bayilik Belgesini

Teklifle birlikte verecektir.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
a) İstekli Bir "Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu" İse; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Verilmiş Teklif Sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu Olduğunu Gösteren Belgeyi, b) İstekli Bir "Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi" İse; Teklif Sahibinin Bayisi Olduğu Kuruluştan Verilmiş Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi Olduğuna Dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesini, c) İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik Yapmak Üzere Verilmiş Olan İstasyonlu Bayilik Belgesini Teklifle birlikte verecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.