İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Elektrik Üretim A.ş Genel Müdürlüğü(eüaş) Aliağa Kombine Çevrim Ve Gaz Türbinleri İşl.müd.
İşin Adı Aliağa Kombine Çevrim Santralı Ve Gaz Türbinleri İşletme Müdürlüğü Yakıt Tanklarında Bulunan 2703 (-%5) Tonluk Motorinin, Tekirdağ Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü (a-b) Yakıt Depolarına Nakliyesi Ve Teslimi İşidir
İlan Tarihi 19.11.2021
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 13.12.2021 10:00:00
Son Teklif Tarihi 13.12.2021 10:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2021/750023

1-İdarenin
a) Adı : ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(EÜAŞ) ALİAĞA KOMBİNE ÇEVRİM VE GAZ TÜRBİNLERİ İŞL.MÜD.
b) Adresi : GEMI SÖKÜM YOLU AYGAZ CAD. No:2 35800 ALİAĞA/İZMİR
c) Telefon ve faks numarası : 2326161901 - 2326162551
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı : Aliağa Kombine Çevrim Santralı ve Gaz Türbinleri İşletme Müdürlüğü yakıt tanklarında bulunan 2703 (-%5) tonluk motorinin, Tekirdağ Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü (A-B) yakıt depolarına nakliyesi ve teslimi işidir
b) Niteliği, türü ve miktarı :
2703 (-%5) ton Motorin
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Miktarı belirtilen motorinin EÜAŞ Aliağa Kombine Çevrim Santralı ve Gaz Türbinleri İşletme Müdürlüğünde Tekirdağ Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü (A-B) yakıt depolarına nakliyesi ve teslimi işidir.
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 120(YüzYirmi) gündür
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde işe başlanacaktır.


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 13.12.2021 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : EÜAŞ Aliağa Kombine Çevrim Santralı ve Gaz Türbinleri İşletme Müdürlüğü/Toplantı Salonu

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

Bu iş kapsamında İstekliler teklif aşamasında işi yapacak en az 6 adet aracının çekici kısmına ait plaka ve ruhsat bilgileri ile en az 6 adet dorse kısmına ait ADR Belgeleri ve araç ruhsat belgelerini sunmak zorundadır. Yani toplamda en az 12 adet teknik şartnamede belirtilen model ve üzerinde ruhsat bilgileri ile en az 6 adet dorse kısımlarının ADR belgelerini sunacaklardır. Bu belgeleri sunmayan firmaların teklifleri değerlendirilmeye alınmayacaktır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

İhaleye katılacak isteklilerden teklifleri ekinde iş bitirme belgesi istenecek olup, bu iş için ‘Kamu kurum ve kuruluşları veya özel sektörde yapılan her türlü tehlikeli akaryakıt taşıma işleri’ benzer iş olarak kabul edilecektir. İstekli teklif ettiği bedelin %25’  inden az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş bitirme belgesini teklif ekinde sunacaktır.5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,80
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.