İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Muğla Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
İşin Adı Atıksu Arıtma Tesislerinden Çıkan Arıtma Çamurlarının Bertarafı
İlan Tarihi 23.11.2021
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 22.12.2021 10:00:00
Son Teklif Tarihi 22.12.2021 10:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2021/754294

1-İdarenin
a) Adresi : Orhaniye Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı No: 41 48000 MENTEŞE/MUĞLA
b) Telefon ve faks numarası : 2524414421 - 2522124880
c) Elektronik Posta Adresi : info@muski.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
6 Kısım 36.500 ton Atıksu Arıtma Tesislerinden Çıkan Arıtma Çamurlarının Bertarafı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Atıksu Arıtma Tesislerinden Çıkan Arıtma Çamurlarının Bertarafı Tesisleri
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 350(ÜçyüzElli) gündür


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : MUSKİ Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Orhaniye Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı No:41 Menteşe/MUĞLA
b) Tarihi ve saati : 22.12.2021 - 10:00

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

1-İstekliler bertaraf alanına ait “19 08 05 (Kentsel atıksuyun arıtılmasından kaynaklanan çamurlar)” kodlu atığı bertaraf etmeye yetkili olduğunu gösteren izin, lisans veya GFB belgelerini ihale sürecinde teklif dosyasında İdareye sunacaktır. İzin ve lisanslar sözleşme süresince geçerliliğini koruyacaktır.

2-İsteklilerin kendilerine ait istenen özelliklerde bertaraf tesisi bulunmaz ise, teklifleriyle birlikte bertaraf işlemini gerçekleştirecekleri bertaraf tesisine ait bilgileri,
bertarafı gerçekleştireceği tesisle aralarında yaptıkları sözleşmeyi veya protokolü ve bertaraf alanına ait “19 08 05 (Kentsel atıksuyun arıtılmasından kaynaklanan çamurlar)” kodlu atığı bertaraf etmeye yetkili olduğunu gösteren izin, lisans veya GFB belgelerini ihale sürecinde teklif dosyasında İdareye sunacaktır. Sözleşme veya Protokoller ile İzin ve lisanslar sözleşme süresince geçerliliğini koruyacaktır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler,
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Toplam cironun teklif edilen bedelin %25'inden , hizmet işleri ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin %15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
İstekliler, bertaraf tesisinin resmi açık adresini her bir kısım için ayrı ayrı Teklif Değerlendirme Formuna (Ek-2-2) doldurarak kaşe ve imzalı bir şekilde teklif zarfının içerisinde sunacaklardır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Her türlü atık nakli ve bertarafı veya  her türlü  atık bertarafı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

İstekliler, bertaraf tesisinin resmi açık adresini her bir kısım için ayrı ayrı “Teklif Değerlendirme Formunda (Ek-2-2)” belirteceklerdir. İhaleye katılacak olan firmalar, ihale dosyasında teklif ettikleri kalemdeki arıtma çamurlarını bertaraf edecekleri Bertaraf Tesisinin adresini sunmak zorundadır. Belirlenecek olan mesafeler Ek-1’de sunulan Arıtma Tesislerimizden Bertaraf Tesislerine gidiş-dönüş olarak, Google maps üzerinden belirlenecektir. İdare ihtiyaç duyarsa tesise ait koordinatları ve tesise ait uydu fotoğrafını teklif değerlendirme aşamasında isteklilerden talep edebilir. İdare tırların geçişine en uygun rotayı belirleyecektir. En uygun rota belirlenirken, istisnalar dışında, otoyol – duble yol – çift yönlü yol sıralaması takip edilecektir. Aracın tüketeceği yakıt, hedefe varılacak zaman ve aracın boşken ve doluyken hangi güzergahdan gitmesinin uygun olduğu, yüklüyken trafik güvenliği açısından daha düz ve emniyetli istikametlerin belirlenmesi gibi etkenler güzergâh belirlenirken İdare tarafından değerlendirmeye alınacaktır.

GEÇERLİ TEKLİF BİRİM FİYAT = Teklif Birim fiyatı;

Teklif edilen bertaraf tesisinin İdarenin arıtma tesisine uzaklığı gidiş - dönüş 600 km.yi geçmediği durumlarda”; İstekli tarafından teklif edilen 1 ton çamurun bertaraf fiyatı + (İdare tarafından belirlenen km.de tahmini nakliye masrafı katsayısı (0,135) + geçiş ücretleri katsayısı X arıtma tesisine bertaraf tesisinin uzaklığı (km.) arpımının sonucunda elde edilen rakam olacaktır.

ÖRNEK (Mumcular AAT’den sevk edilecek 7.250 ton çamur):

A) İhaleye teklif vermiş olan herhangi bir firma 1 ton arıtma çamuru bertarafı için 80,00 tl fiyat teklifinde bulunduğu öngörülürse ve firma tarafından sunulan Bertaraf Tesisinin Uzaklığına istinaden mesafenin 200 km. olduğu ve yolda 33 Tl otoban geçiş ücreti olduğu varsayılırsa;

80 + (0,135 x 200 x 2) = 80+54+1,32  = 135,32 TL olarak hesaplanacaktır. Firmanın geçerli birim fiyat teklifi 1 ton çamur bertarafı için 135,32 TL kabul edilecektir.

B) İkinci firmanın 1 ton arıtma çamuru bertarafı için 70,00 TL fiyat teklifinde bulunduğu ve Bertaraf Tesisinin Uzaklığına istinaden mesafenin 300 km. olduğu ve yolda 33 Tl otoban geçiş ücreti olduğu varsayılırsa;

70 + (0,135 x 300 x 2) = 70+81+ 1,32 = 152,32 TL olarak hesaplanacaktır. Firmanın geçerli birim fiyat teklifi 1 ton çamur bertarafı için 152,32 TL kabul edilecektir.

Bu gibi bir durumda Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, Geçerli Teklif Birim Fiyatı düşük olan A örneğindeki firma tarafından verilmiş sayılacaktır.

Teklif edilen bertaraf tesisinin İdarenin arıtma tesisine uzaklığı gidiş - dönüş 600 km.yi geçdiği durumlarda; İstekli tarafından teklif edilen 1 ton çamurun bertaraf fiyatı + (İdare tarafından belirlenen km.de tahmini nakliye masrafı katsayısı (0,157)  + Göcek tüneli geçiş ücreti katsayısı X arıtma tesisine bertaraf tesisinin uzaklığı (km.) arpımının sonucunda elde edilen rakam olacaktır.

ÖRNEK: (Fethiye AAT’den sevk edilecek 7.250 ton çamur):

A) İhaleye teklif vermiş olan herhangi bir firma 1 ton arıtma çamuru bertarafı için 80,00 tl fiyat teklifinde bulunduğu öngörülürse ve firma tarafından sunulan Bertaraf Tesisinin Uzaklığına istinaden mesafenin 350 km. olduğu ve yolda 38 TL tünel geçiş ücreti olduğu varsayılırsa;

80 + (0,157 x 300 x2) + 1,52  = 80 + 94,2 + 1,52  = 175,72 TL olarak hesaplanacaktır. Firmanın geçerli birim fiyat teklifi 1 ton çamur bertarafı için 175,72 TL kabul edilecektir.

B) İkinci firmanın 1 ton arıtma çamuru bertarafı için 70,00 TL fiyat teklifinde bulunduğu ve Bertaraf Tesisinin Uzaklığına istinaden mesafenin 350 km. olduğu yolda 38 TL tünel geçiş ücreti olduğu  varsayılırsa;

70 + (0,157 x 350 x 2) = 70+109,9+1,52 = 181,42 TL olarak hesaplanacaktır. Firmanın geçerli birim fiyat teklifi 1 ton çamur bertarafı için 181,42 TL kabul edilecektir. Bu gibi bir durumda Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, Geçerli Teklif Birim Fiyatı düşük olan A örneğindeki firma tarafından verilmiş sayılacaktır.

NOT: 1. Yukarıda hesaplamaları yapılan katsayılar, çekicilerin Muğla-Manisa güzergahında ortalama 100 km.de 35 litre yakıt tükettiği tespit edilerek yapılmıştır. Muğla - Korkuteli güzergahında 100 km.de ortalama 42 litre yakıt tüketimi olduğu için, 600 km. altında kalan mesafeler için katsayı 0,162 ve 600 km. üstünde kalan mesafeler için katsayı 0,178 olarak hesaplanacaktır. Farklı güzergahlarda, teklifler değerlendirmeye alınırken ilgili güzergâhta çekici ve dorse dolu gidiş ve boş dönüş olacak şekilde tecrübe edilecek, yakıt sarfiyatı bu tecrübe sonucunda ortaya çıkacak km.deki yakıt sarfiyatına göre hesaplanacaktır. Tecrübe için yapılacak tek seferlik çamur bertarafı için İDARE’den herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.

2.  Arıtma tesisine olan uzaklık gidiş dönüş 250 km.yi geçmiyor ise mesafe katsayısı 0,121 olarak değerlendirilecektir.6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MUSKİ Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Orhaniye Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı No:41 Menteşe/MUĞLA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,80
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.