İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Kilis Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı
İşin Adı 5000 Ton Torbalı Kömür Nakliye İşi
İlan Tarihi 24.11.2021
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 9.12.2021 14:00:00
Son Teklif Tarihi 9.12.2021 14:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2021/761981

1-İdarenin
a) Adresi : Yaşar Aktürk Mh. Akpınar Cd. Eski Hükümet Konağı Kat:2 79000 KİLİS MERKEZ/KİLİS
b) Telefon ve faks numarası : 0348 813 30 41 - 0348 813 30 41
c) Elektronik Posta Adresi : kilis.merkez@sydv.org.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
Türkiye Kömür İşletmeleri tarafından Gaziantep Başpınar Tren İstasyonu’na gönderilecek toplam 5.000 ton torbalı kömürün Kilis merkez depoya veya mahallelere nakliye edilmesi ve indirilmesi işidir.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Gaziantep Başpınar Tren İstasyonu ile Kilis merkez depo, merkez mahaller
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 90(Doksan) gündür


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Kilis Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı. Yaşar Aktürk Mh. Eski Hükümet Konağı Kat:2 KİLİS
b) Tarihi ve saati : 09.12.2021 - 14:00

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

1-) İstekli firma, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği gereği Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan alınması zorunlu kılınan taşıma yetki belgelerinden C2, L1-L2, R1-R2, N1-N2, K1 (K1* v.b. alt sınıf belgeler geçersizdir) herhangi birine sahip olması zorunlu olup, yetki belgelerinin aslı veya noter tasdikli örneğini, teklifleriyle birlikte teklif zarfı içerisinde idareye sunmaları gerekmektedir.

2-) İstekli, Gaziantep Başpınar Tren İstasyonu’ndaki vagonlardan kömür boşaltma işinin yapılabilmesi için gerekli “Demiryolu Hattında Çalışma Belgesi”nın aslı veya noter tasdikli örneğini, teklifleriyle birlikte teklif zarfı içerisinde idareye sunmaları gerekmektedir.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

İhale konusu hizmetle ilgili olarak her türlü hafriyat nakliye işi veya kömür nakliye işi Benzer İş olarak kabul edilecektir.5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kilis Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı. Yaşar Aktürk Mh. Eski Hükümet Konağı Kat:2 KİLİS adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,80
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.