İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
İşin Adı 12 Aylık Elektrik Enerjisi Mal Alımı İşi
İlan Tarihi 17.01.2022
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 14.02.2022 10:30:00
Son Teklif Tarihi 14.02.2022 10:30:00
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2022/9242

1-İdarenin
a) Adı : SAKARYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : Resmi Daireler Kampüsü C Blok 54290 CAMİLİ ADAPAZARI/SAKARYA
c) Telefon ve faks numarası : 2642513550 - 2642513454
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : 12 AYLIK ELEKTRİK ENERJİSİ MAL ALIMI İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı :
2 Kalem (40.638.461,48 KWH)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğüne Bağlı Sağlık Tesisleri, ADSH, Geyve Devlet Hastanesi, Kaynarca İlçe Devle Hastanesi, Yenikent Devlet Hastanesi (ve Tozlu Semt Polikliniği), Hendek Devlet Hastanesi, Karasu Devlet Hastanesi, Kocaali İlçe Devlet Hastanesi, Akyazı Devle Hastanesi, Sapanca İlçe Devlet Hastanesi, Sakarya Toyotasa Devlet Hastanesi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pamukova Devlet Hastanesi, Ferizli İlçe Devlet Hastanesi
ç) Süresi/teslim tarihi : Teknik Şartnamede belirtilen esaslar dahilinde Tedarikçi mücbir sebepler haricinde enerji akışının devamlılığını 01.04.2022- 31.03.2023 tarihleri arasında sağlamakla yükümlüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalanırken belirtilecektir.


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 14.02.2022 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü Merkezi Satın Alma Birimi


Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

İsteklilerin EPDK'nın yürürlükteki "Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği" hükümlerine göre düzenlenmiş ilgisine göre "Elektrik Toptan Satış Lisansı" veya “ Perakende Satış Lisansı” veya "Üretim Lisansı" veya "Dağıtım" veya "OSB Üretim Lisansı" veya "Otoprodüktör Lisans"larından birini, Yeterlilik Bilgileri Tablosunda beyan edilecek olup ihale uhdesinde kalması veya 2. Avantajlı teklif olarak belirlenmesi halinde teklif dosyasında idareye sunulacaktır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
İhale dokümanı ekinde sunulan MALİYET HESAPLAMA CETVELİ inde talep edilen bilgiler istekliler tarafından tanzim edilecek ve ihale dosyasında sunacaklardır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Bu ihalede kamu veya özel sektörde yapılmış her türlü elektrik enerjisi temini işi benzer iş olarak kabul edilecektir.5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.