İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı İl Sağlık Müdürlüğü
İşin Adı 12 (oniki) Aylık Elektrik Enerjisi Alımı
İlan Tarihi 18.01.2022
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 16.02.2022 10:00:00
Son Teklif Tarihi 16.02.2022 10:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2022/12084

1-İdarenin
a) Adı : GİRESUN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : Osmaniye Mah. Yüzbaşısuyu Cad. Hastane Sok. No:11 Merkez/GİRESUN 28100 GİRESUN MERKEZ/GİRESUN
c) Telefon ve faks numarası : 4542602000 - 4542602055
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : 12 (ONİKİ) AYLIK ELEKTRİK ENERJİSİ ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı :
2 Kalem-12 (ONİKİ) AYLIK ELEKTRİK ENERJİSİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Giresun İl Sağlık Müdürlüğüne Bağlı Sağlık tesisleri ile sağlık tesislerine bağlı ek binalar
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra yüklenici firma PMUM'a kayıt işlemlerini yaptıracak ve sözleşmenin imzalanmasından itibaren yüklenici firma Müdürlüğümüze bağlı sağlık tesislerine ait abonelikleri kendi bünyesine 30 (otuz) takvim günü içerisinde taşınacak ve işe başlanacaktır. Sözleşmenin süresi işe başlama tarihinden itibaren 365 takvim günüdür. Sözleşme imzalanmasına müteakip Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezinin (PMUM) verdiği tarihe kadar olan süre hazırlık süresi olarak değerlendirilecektir. Yüklenicinin PMUM kayıt işlemlerini tamamlaması gerekmektedir. Anlaşma sonrası aboneliklerin PMUM kaydı Tam Tedarik Anlaşması olarak yapılacak ve PMUM karşı sorumlu taraf Yüklenici olacaktır. İdare, PMUM kayıt işlemleri esnasında ihtiyaç duyulabilecek her türlü evrakı temin etmekle mükelleftir. Elektrik alımına başlanacak tarihin öncesinde gerekli tüm işlemlerin tamamlanması Yüklenici sorumluluğuna aittir.
d) İşe başlama tarihi : Abonelikler 30 takvim günü içerisinde taşınarak işe başlanacaktır.


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 16.02.2022 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Giresun İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu Osmaniye Mah. Yüzbaşısuyu Cad. Hastane Sk. No:11 Merkez / GİRESUN

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

İstekliler, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından yayınlanmış olan "Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği" hükümlerine göre düzenlenmiş; "Elektrik Toptan Satış Lisansı" veya "Elektrik Üretim Lisansı" veya "Otoprodüktör Lisansı" veya "Otoprodüktör Grubu Lisansı" veya "Elektrik Perakende Satış Lisansı" belgelerinden birini yeterlilik bilgileri tablosunda beyan etmek ve istenildiğinden beyan edilen belgenin aslı veya noter onaylı sureti veya İdaremizce aslı görülmüştür onayı taşıyan suretini   ihale komisisyonuna sunması zorunludur.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Kamu Kurum ve Kuruluşları ile özel sektörde yapılmış her türlü elektrik enerjisi alımı ihaleleri benzer iş olarak kabul edilecektir. İstekliler bu belgeyi yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edecekler ve istenildiğinden bu belgenin aslı veya noter onaylı sureti veya İdaremizce aslı görülmüştür onayı taşıyan suretini ihale komisyonuna sunacaktır.5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.