İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı İzmir Ulaşım Hizmetl Eri Ve Makina Sa N.a.ş.
İşin Adı Yenilenebilir Enerji Kaynak Sertifikalı Elektrik Enerjisi
İlan Tarihi 18.01.2022
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 11.02.2022 14:00:00
Son Teklif Tarihi 11.02.2022 14:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2022/26160

1-İdarenin
a) Adresi : EVKA 3 MAHALLESİ 129 SOKAK NO:1/201 35050 BORNOVA BORNOVA/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 2322822910 - 2322822955
c) Elektronik Posta Adresi : ticaret@izulas.com.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAK SERTİFİKALI ELEKTRİK ENERJİSİ 1.200.000 KİLOWATT - SAAT
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : --- Teleferik İşletmesi Sakarya Cad. No:127 Balçova / İZMİR --- Bornova Otobüs Garajı Ankara Cad. No:287/A Bornova / İZMİR --- Genel Müdürlük Evka-3 Mahallesi 129 Sokak No:1/201-202 Bornova / İZMİR
c) Teslim tarihleri : İhale sonuçlandıktan sonra sözleşme imzalanmasını müteakip EPİAŞ nezdinde uzlaştırmaya ve geçişe ilişkin işlemler tamamlanacak olup bu süre hazırlık süresi olarak değerlendirilecektir. Yükleniciden fiili olarak aktif elektrik enerjisi tedariğinin başladığı gün iş başlangıç tarihi olarak kabul edilecek olup, bu tarihten itibaren 31.12.2022 tarihine kadar yüklenici kesintisiz olarak elektrik enerjisi temini yapacaktır. Sözleşme sonrası aboneliklerin EPİAŞ’a kaydı “Tam Tedarik Anlaşması” olarak yapılacak ve EPİAŞ’a karşı sorumlu taraf yüklenici olacaktır.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : ANKARA CADDESİ NO: 287/A BORNOVA - İZMİR
b) Tarihi ve saati : 11.02.2022 - 14:00

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

--Sözleşme kapsamındaki faaliyetler, yüklenicinin EPDK’dan aldığı enerji satışı yapabileceğini gösterir lisans çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

--Yüklenici Sözleşme süresi içerisinde tedarik edilecek elektrik enerjisinin tamamının yenilenebilir enerji kaynaklarından tedarik edecektir. Sözleşme süresi içerisinde tedarik edilecek elektrik enerjisinin tamamının yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandığının garanti edilmesi amacıyla, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını garantileyen sertifika veya belge sunulması zorunlu olacaktır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ANKARA CADDESİ NO: 287/A BORNOVA - İZMİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.