İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Özalp Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü (destek Hizmetleri Birimi)
İşin Adı Koruge Boru Alımı İşi
İlan Tarihi 09.05.2022
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 30.05.2022 11:00:00
Son Teklif Tarihi 30.05.2022 11:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2022/432321

1-İdarenin
a) Adı : ÖZALP BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (DESTEK HİZMETLERİ BİRİMİ)
b) Adresi : MAHMUDİYE MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ NO: 35 65800 ÖZALP/VAN
c) Telefon ve faks numarası : 4327122025 - 4327122025
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : KORUGE BORU ALIMI İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı :
Toplam 5 kalem, 1350 Metre Koruge Boru Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : 1- Alınacak Koruge Borular Özalp Belediye Başkanlığının Ek Hizmet Binasında bulunan deposuna nakliye, indirme ve istif dahil teslim edilecektir. 2- Alınacak olan Koruge Borular tek seferde alınmayacak olup, Özalp Belediye Başkanlığının ihtiyacı dahilinde talep edilecek miktar ve ebatlar dahilinde peyder pey teslim edilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi : 1- Alınacak Koruge Borular Özalp Belediye Başkanlığının Ek Hizmet Binasında bulunan deposuna nakliye, indirme ve istif dahil teslim edilecektir. 2- Alınacak olan Koruge Borular tek seferde alınmayacak olup, Özalp Belediye Başkanlığının ihtiyacı dahilinde talep edilecek miktar ve ebatlar dahilinde peyder pey teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi : sözleşme imzalandıktan sonra 3 gün içinde işe başlanacaktır.


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 30.05.2022 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : MAHMUDİYE MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ NO: 29 ÖZALP BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTI SALONU

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

1-Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
2-Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
3-Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi
4-Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi
İstekli, imalatçı olduğunu yukarıdaki belgelerden birini sunarak tevsik etmelidir.

4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

İhaleye katılacak firmalar TS EN 13476-3+A1 ve TS EN 681 belgeleri ibraz edeceklerdir. İstekli imalatçı ise kendi firmasına ait TSE belgelerini, yetkili satıcı ise yetkili satıcı olduğu firmanın TSE belgelerini ibraz edecektir.5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (KırkBeş) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.