İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Bayrampaşa Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü
İşin Adı Araç Ve İş Makinası Kiralama
İlan Tarihi 20.05.2022
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 17.06.2022 10:00:00
Son Teklif Tarihi 17.06.2022 10:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2022/488034

1-İdarenin
a) Adresi : Yenidoğan Mah. Abdi İpekçi Cad. No:2 Bayrampaşa/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124671950 - 2124671951
c) Elektronik Posta Adresi : falyakut@bayrampasa.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
12 Ay Süreli ve 105 Adet Araç ve İş Makinası Kiralanması
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Türkiye sınırları dahilinde yapılacaktır.
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.07.2022, işin bitiş tarihi 30.06.2023


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Abdi İpekçi Cad. No:2 Bayrampaşa/İstanbul
b) Tarihi ve saati : 17.06.2022 - 10:00

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler,
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Toplam cironun teklif edilen bedelin %25'inden , hizmet işleri ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin %15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinin 34, 35, 36, 37, 38, 39 ve 40 sırasında belirtilen araçların teklif fiyatı; (katma değer vergisi hariç, her türlü bakım-onarım, sigorta ve benzeri giderler dahil), taşıtın Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan ve harcama talimatının verildiği ay itibarıyla uygulanacak Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesinde yer alan kasko sigortası değerinin %2'sini aşmayacaktır. İstekliler teklifleri ekinde teklif ettikleri araçların kasko değer listelerini sunacaklardır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş Operatörlü / Operatörsüz İş makinesi ve sürücülü / sürücüsüz araç kiralanması işi benzer iş olarak kabul edilecektir.5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi ile ilgili değerlendirme "Teklif fiyatı " ile "Kalite ve Teknik Değer, Verimlilik Fiyat Dışı Unsur Nitelik" olmak üzere iki bölümde yapılacaktır.

A)   Teklif Fiyatı Puanlaması

Teklif fiyatı puanlaması 70 tam puan üzerinden yapılacaktır.

İhaleye katılmak için gerekli belgeler, yeterlik kriterleri, aşırı düşük teklif değerlendirilmesi ve aritmetik hata kontrolü sonucunda I. kısımdaki geçerli tekliflerin içindeki en düşük teklif fiyatı (TFmin) sahibi istekli 70 puan alacaktır.

İsteklilere ait teklif fiyatı puanları; TP = (TFmin x 70) / TF formülü ile hesaplanacaktır.

Bu formülde;

TP: Teklif puanı,

TFmin: İhaleye katılmak için gerekli belgeler, yeterlik kriterleri, aşırı düşük teklif değerlendirilmesi ve aritmetik hata kontrolü sonucunda geçerli en düşük teklif fiyatı

TF: İsteklinin teklif fiyatı,

ifade eder.

B)   Kalite ve Teknik Değer, Verimlilik Nitelik Değerlendirmesi: Toplam 30 Puan

B1. İş Kalemleri Bazında Teklif Fiyat Nitelik Puanlaması 23 puan

Söz konusu her bir iş kalemi için; istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin I. kısım toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kalemlerinin I. Kısım yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam I. kısım yaklaşık maliyete oranının %90  - %110 aralığında (%90 ve %110 dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için aşağıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir. İsteklilerin teklifleri %90 - %110 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri için puan alamayacaklardır. İş Kalemleri Bazında Teklif Fiyat Nitelik Puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır.

Teklif oranları hesaplanırken virgülden sonra 6 (altı) hane dikkate alınacaktır.

Puan Listesi

Sıra No İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Puan

2 - Kazıcı Yükleyici İş Makinesi - 3 Puan

5 - En az 10 Tonluk Damperli Kamyon - 3 Puan

9 - Sepetli Araç En Az 22 Metrelik  - 3 Puan

10 - Asansör Sistemli Kaldır Götür Kurtarıcı - 3 Puan

14 - Lift Sistemli Engelli Taşıma Aracı - 2 Puan

17 - En az 42+1 Kişilik Otobüs  - 2 Puan

18 - En az 35+1 Kişilik Otobüs  - 3 Puan

21 - Halk Tipi Pazar Otobüsü Tip -1 - 2 Puan

22 - Halk Tipi Pazar Otobüsü Tip -2 - 2 Puan

B2. Faaliyet Süresi: 3 puan

İstekliler faaliyet süresini işe başlama tarihini içeren ticaret odasından alınmış faaliyet belgesi veya kuruluş ticaret sicil gazetesi ile tevsik edeceklerdir. Faaliyet süresi, ihale tarihi itibariyle kıst hesabı yapılarak hesaplanacaktır. İş ortaklığında ortakların hepsinin bu şartı sağlaması zorunludur. İsteklinin faaliyet süresi 20 yıldan fazla ise ”3“ puan alacaktır. 20 yıldan az ise “0” puan verilecektir.

B3. İş Deneyimi: 3 puan

İsteklinin tek sözleşmeye dayalı alınmış ihale ilan tarihi itibariyle güncellenmiş belge tutarı teklif ettiği bedelin %40’dan daha fazla tutarda 2 adet (Yeterlik kriteri olarak sunulan iş deneyim belgesinin haricinde) ihale konusu iş ve benzer işe ilişkin iş deneyim belgeleri sunulması halinde “3” puan, sunulmaması haline “0” puan verilecektir.

B4. Kendi malı araç 1 puan

2 - Kazıcı Yükleyici İş Makinesi 2 Adetten 1 adedi kendi malı olacaktır.

3 - En az 15 Tonluk en az 4x4 Damperli Kamyon (Kar Küreme ve Tuzlama Aparatlı) 4 Adetten 1 adedi kendi malı olacaktır.

4 - En az 1,8 m3 lük 4x4 Kar Küreme ve Tuzlama Aracı 2 Adetten 1 adedi kendi malı olacaktır.

5 - En az 10 Tonluk Damperli Kamyon 3 Adetten 1 adedi kendi malı olacaktır.

9 - Sepetli Araç En Az 22 Metrelik  1 Adetten 1 adedi kendi malı olacaktır.

10 - Asansör Sistemli Kaldır Götür Kurtarıcı 1 Adetten 1 adedi kendi malı olacaktır.

14 - Lift Sistemli Engelli Taşıma Aracı 2 Adetten 1 adedi kendi malı olacaktır.

16 - Çift Sıra Koltuklu-Arkası Açık-Sac kasa Kamyonet 8 Adetten 3 adedi kendi malı olacaktır.

17 - En az 42+1 Kişilik Otobüs  1 Adetten 1 adedi kendi malı olacaktır.

18 - En az 35+1 Kişilik Otobüs  5 Adetten 3 adedi kendi malı olacaktır.

20 - En az 29+1 Kişilik Otobüs  5 Adetten 2 adedi kendi malı olacaktır.

21 - Halk Tipi Pazar Otobüsü Tip -1 2 Adetten 1 adedi kendi malı olacaktır.

22- Halk Tipi Pazar Otobüsü Tip -2 2 Adetten 1 adedi kendi malı olacaktır.

23 - En az 16+1 Kişilik Minibüs 5 Adetten 2 adedi kendi malı olacaktır.

34 - En az 4 kişilik Çift Sıra Koltuklu-Camlı-Çift sürgü kapılı Kamyonet  8 Adetten 2 adedi kendi malı olacaktır.

İstekli tarafından sözleşme konusu işte çalıştırılacak kendi malı araçlara ilişkin kendi malı olduğunu gösteren belgeler ile teknik kriterlerini tevsik eden belgelerin teklif ile birlikte belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunulması zorunludur. 

İsteklinin kendi malı olan makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterine kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir.

Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yolu ile edinilmiş makine veya ekipman kira sözleşmesinin sunulması ve ihale ilk ilan tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile isteklinin kendi malı sayılır. İş ortaklığında makine, teçhizat ve ekipman ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından sağlanabilir. Kendi malı olarak istenilen araçlara ait belgeleri tevsik eden isteklilere 1 puan verilecektir. Herhangi bir araca ilişkin belgenin sunulmaması veya sunulan belgenin o aracı tevsik niteliği taşımaması halinde “0” puan verilecektir.

C. Toplam Puan

Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer, verimlilik nitelik puanının toplamıdır.

D. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, toplam puanı en yüksek olan tekliftir. İsteklilerin toplam puanı eşit olması halinde ihale toplam puanı eşit olan istekliler arasından teklif fiyatı en düşük olan istekli üzerine bırakılacaktır.6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Araç Kiralama/0,72
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.