İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Kaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
İşin Adı Kombine Sathi Kaplama Araç Üst Ekipmanı, Mobil Agrega Yıkama Makinası, Asfalt Emülsiyon Üretim Plenti ,hidroklorik Asit Ve Emilgatör Mal
İlan Tarihi 20.05.2022
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 10.06.2022 11:00:00
Son Teklif Tarihi 10.06.2022 11:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2022/491203

1-İdarenin
a) Adresi : YENİ MAHALLE ATATÜRK CADDESİ NO: 40 40300 KAMAN/KIRŞEHİR
b) Telefon ve faks numarası : 3867122510-1112 - 3867122197
c) Elektronik Posta Adresi : kamanbelediye@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
1 ADET KOMBİNE SATHİ KAPLAMA ARACI ÜST EKİPMANLARI (Nakliye ve Montaj Dahil) Asfalt Emülsiyon Üretim Tesisi a)Asfalt Emülsiyon Plenti-8 Ton/Saat Latex Hatlı b)Emülsiyon Depolama Tankı-Elektrik Isıtmalı-Dikey-25 Ton c)Bitüm Depolama Tankı-Elektrik Isıtmalı-Dikey-30 Ton d)Su Depolama Tankı-Elektrik Isıtmalı-Dikey-5 Ton(Nakliye ve Montaj Dahil) 1 ADET AGREGA YIKAMA TESİSİ (Nakliye ve Montaj Dahil) 2000 KG HİDROKLORİK ASİT (Nakliye Dahil) 2000 KG EMİLGATÖR (Nakliye Dahil)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Kaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Şantiye alanı
c) Teslim tarihleri : Kaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Asfalt Şantiyesine 35 gün içerisinde, montajı yapılmış ve çalışır vaziyette teslim edilecektir.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Gaffar Mahallesi Atatürk Caddesi No:5 KAMAN / KIRŞEHİR
b) Tarihi ve saati : 10.06.2022 - 11:00


Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

İstekli adına düzenlenen sanayi sicil belgesi

İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından düzenlenen kapasite raporu

İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat yeterlilik belgesi 

İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesi veya Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi 

4.3.3.
4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:

TS EN 536:Yol Yapım Makinaları- Asfalt Karıştırma Tesisleri-Güvenlik Kuralları Belgesi Ayrıca  Bütün Kaynaklı Birleştirmeler İçin ISO 3884-2(TS EN ISO 3834-2,EN ISO 3834-2,DIN EN ISO 3834-2 v.b.)  Çelik Yapı uygulamaları Bölüm1:Yapısal Bileşenlerin Uygunluk Gerekleri Belgesi -EN 1090 -2 (Sınıf EXC3) Çelik ve Alüminyum Yapı Uygulamaları -Bölüm 2:Çelik Yapılar İçin Teknik Gerekler Standardı Belgesi, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi 

4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İhaleye teklif verecek istekliler tarafından Kombine Sathi Kaplama Aracı Üst Ekipmanları, Asfalt Emülsiyon Üretim Tesisi, Agrega Yıkama Makinesi ile ilgili katalog ihale dosyasına eklenecektir.


4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Kamu ve özel sektör nezdinde tamamlanmış, her türlü asfalt makinesi satışı ile yol ekipmanı satışı benzer iş olarak kabul edilecektir.5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kaman Belediye Başkanlığı İhale Komisyon Odası adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.