İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi (türasaş) Satın Alma Daire Başkanlığı
İşin Adı Gaziray Banliyö Trenleri İçin Torsiyon Çubuğu
İlan Tarihi 20.05.2022
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 8.06.2022 10:30:00
Son Teklif Tarihi 8.06.2022 10:30:00
Düzeltilen Maddeler
Detay
İhale Kayıt Numarası : 2022/463540
İşin Adı : Gaziray Banliyö Trenleri İçin Torsiyon Çubuğu
İhale Türü - Usulü : Mal Alımı - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi : Oğuzlar Mahallesi Ceyhun Atuf Kansu Caddesi 61/1
b) Telefon ve faks numarası : 03122029000 -
c) Elektronik posta adresi : info@turasas.gov.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi
: https://www.turasas.gov.tr
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : Gaziray Banliyö Trenleri İçin Torsiyon Çubuğu-2 Kalem Mal Alımı
b) Teslim [yeri / yerleri] : -Yerli istekliler için: TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğü -Yabancı istekliler için: DDP/TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğü/ TÜRKİYE(INCOTERMS 2020’ye göre)
c) Teslim [tarihi / tarihleri] : -Sözleşmenin imza tarihinden itibaren malzemenin teslim süresi yürürlüğe girecek ve işe başlanacaktır. - Sözleşme Konusu Malzemeler işe başlama tarihinden itibaren 300 gün içinde teslim edilecektir. Her bir sette bulunan malzeme miktarı TŞ-04.082 nolu Teknik Şartnamede belirtilmiştir. (İstekli tarafından belirtilen farklı teslim süresi İdare tarafından değerlendirilebilecektir.)
3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer : TÜRASAŞ Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 08.06.2022 - 10:30

Yeterlilik
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1 İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) İsteklinin mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu gösterir belge. 

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) İdari şartnamede belirtilen yeterlik belgeleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,

ğ) Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi,

         

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İstekliler Teknik Şartnamenin her bir maddesine şartnamedeki sıra numarasına göre açık ve net bir şekilde cevap verdiklerini beyan edeceklerdir. Teknik Şartnamede teklifle birlikte verilmesi istenen belgeler bu cevaplar ile birlikte verilecektir.

4.3.2. İhale tarihi itibariyle güncel ve geçerli IRIS Kalite Yönetim Sistemi belgesi verilecektir.

4.3.3. İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler ile imalatçının sertifikasını verecektir. İstekli yetkili satıcı ise imalatçısına ait olan Kalite ve Standarda İlişkin Belgeleri verecektir.