İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı İstanbul Uygulamalı Gaz.ve En.tek.ar Müh.san.ve Ti.aş
İşin Adı Elektrik Enerjisi Alımı
İlan Tarihi 27.06.2022
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 18.07.2022 11:00:00
Son Teklif Tarihi 18.07.2022 11:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2022/600210

1-İdarenin
a)Adresi : Çamlik Mah Yahya Kemal Beyatli Cad. 1 34906 Kurtköy PENDİK/İSTANBUL
b)Telefon ve faks numarası : 2166460187 - 2166462401
c)Elektronik Posta Adresi : ogedikoglu@ugetam.istanbul
ç)İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
500.000 Kwh Elektrik Enerjisi Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b)Teslim yeri : UGETAM A.Ş. - Çamlık Mah. Yahya Kemal Beyatlı Cad. No: 1 34912 Kurtköy - PENDİK/İSTANBUL
c)Teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 12 (oniki) aylık iş süresince her gün 24 saat boyunca kesintisiz olarak elektrik enerjisi temin ve teslim edilecektir.


3- İhalenin
a)Yapılacağı yer : Çamlık Mah. Yahya Kemal Beyatlı Cad. No: 1 34912 Kurtköy - PENDİK/İSTANBUL
b)Tarihi ve saati : 18.07.2022 - 11:00

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3.İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İstekliler, EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) tarafından yayınlanmış olan "Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği'ne" göre serbest tüketiciye elektrik enerjisi satma yetkisi veren; EPDK tarafından düzenlenmiş ilgili lisanslardan en az biri (üretim lisansı , otoprodüktör lisansı, otoprodüktör grubu lisansı,tedarik lisansı,perakende satış lisansı) veya EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu)' nun geçerlilik süresi dolmamış yürürlükteki "Elektrik Piyasası Lisansı Yönetmeliği" hükümlerine göre düzenlenmiş, Üretim Lisansı veya Tedarik Lisansını teklif zarfı dahilinde sunacaktır.


4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7.İhale dokümanının görülmesi:
7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çamlık Mah. Yahya Kemal Beyatlı Cad. No: 1 34912 Kurtköy - PENDİK/İSTANBUL - Satınalma Şefliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.