İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı İgdaş İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
İşin Adı G6 Sayaç Alımı
İlan Tarihi 05.08.2022
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 12.08.2022 11:00:00
Son Teklif Tarihi 12.08.2022 11:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay
İhale Kayıt Numarası : 2022/725065
İşin Adı : G6 Sayaç Alımı
İhale Türü - Usulü : Mal Alımı - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi : KAZIM KARABEKİR CAD. NO:4 34060
b) Telefon ve faks numarası : 2124991111 - 2124991166
c) Elektronik posta adresi : igdas.gazdagitim@hs01.kep.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi
: www.igdas.com.tr
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : Mal Alımı, 3500 adet G6 Sayaç
b) Teslim [yeri / yerleri] : İdare Ünalan Ambarı
c) Teslim [tarihi / tarihleri] : Ağustos 2022 - Ocak 2023 arası
3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer : İGDAŞ Genel Müdürlüğü Sosyal Hizmet Binası Kazım Karabekir Cad. No:4 Alibeyköy-Eyüpsultan İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 12.08.2022 - 11:00


Yeterlilik
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; ihale dokümanları ekinde yer alan, isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç) / üyelerine / kurucularına ilişkin son durumu gösteren belge. Yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.

b) İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

c) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların, yatırıldığını gösteren makbuzlar.

d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi 16 ncı maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş ise, konsorsiyum beyannamesi,

f) Alt yüklenici çalıştırmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,

4. Mesleki ve Teknik Yeterliliğe İlişkin Belgeler:

a) Onaylanmış bir kuruluştan alınmış 2014/32/AB ölçü aletleri yönetmeliğine göre tip onay belgesini, 

b) TS EN 1359/EN 1359 standardına uygunluk belgesi ve belge kapsamındaki testlerin raporlarını,

teklifleriyle birlikte sunacaktır.

c)İsteklinin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak deneyimini gösteren belge veya teknolojik ürün deneyim belgesi sunması zorunludur.

5. Ekonomik ve Mali Yeterliliğe İlişkin Belgeler

Bu madde boş bırakılmıştır.

6. İstekliler tekliflerini, Birim fiyat olarak vereceklerdir.

7.   İhale tüm isteklilere açıktır

8. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

9. Konsorsiyumlar ihaleye teklif Veremez .

10. Tüm İhaleler www.igdas.istanbul internet sitesinde ilan edilmektedir

*İhale dokümanı  İGDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ KAZIM KARABEKİR CAD. NO:4 34060 ALİBEYKÖY/EYÜP/İSTANBUL adresinde görülebilir ve 300 TRY karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale Dokümanının satın alınabilmesi için, ihale doküman satış bedelinin, İdarenin kendi adına olan Türkiye Halk Bankası A.Ş. Galata Ticari Şubesi/İstanbul nezdindeki TR66 0001 2009 4540 0010 0000 65 IBAN no'lu kurumsal hesabına, dekont açıklamasında ihalenin adının ve ihale kayıt numarasının belirtilerek, yatırılması ve ihale dokümanının İGDAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma Müdürlüğü Kazım Karabekir Cad. No:4 Alibeyköy 34060 Eyüpsultan/İstanbul adresinden doküman satın alındığına ilişkin formun imzalanarak teslim alınması gerekmektedir.

**Teklifler, İhale ve Son teklif verme tarihi ve saatine kadar, İGDAŞ Genel Müdürlüğü Muhaberat Şefliği Kazım Karabekir cd. No:4, 34060 Alibeyköy, Eyüpsultan/İstanbul adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.