İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı
İşin Adı Esertepe Aile Yaşam Merkezi Isıtma, Soğutma Ve Havalandırma Sistemleri Montajlı Malzeme Alımı İşi
İlan Tarihi 13.09.2022
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 13.10.2022 14:00:00
Son Teklif Tarihi 13.10.2022 14:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay
 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2022/894488

1-İdarenin
a) Adı : ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENT ESTETİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
b) Adresi : EMNIYET MAH. HIPODROM CAD. 5 YENİMAHALLE/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası : 3125072357 - 3125072361
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : Esertepe Aile Yaşam Merkezi Isıtma, Soğutma ve Havalandırma Sistemleri Montajlı Malzeme Alımı İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı :
60 Kalem Esertepe Aile Yaşam Merkezi Isıtma, Soğutma ve Havalandırma Sistemleri Montajlı Malzeme Alımı İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Malzemeler tam ve sağlam durumda Ankara il sınırları içerisinde Esertepe Aile Yaşam Merkezi'nde montajlı olarak teslim edilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi : Malzemeler tam ve sağlam durumda Ankara il sınırları içerisinde Esertepe Aile Yaşam Merkezi'nde sözleşme imzalandıktan sonra 30 (otuz) takvim günü içerisinde montajlı olarak teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin İmzalandığı tarih işe başlama tarihidir


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 13.10.2022 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Ankara Büyükşehir Belediyesi Emniyet Mah. Hipodrom Cad. No:5 Yeni Hizmet Binası B Blok 7. Kat Yenimahalle/ANKARA


Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.