İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Osmaneli Kaymakamlığı İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığı
İşin Adı Osmaneli İlçesi Hisarcık Köyü 150 Kw Yenilenebilir Enerji Kaynağı (güneş Enerjisi) İle Çalışan Sulama Sistemi Kurulumu Mal Alımı
İlan Tarihi 14.09.2022
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 6.10.2022 14:30:00
Son Teklif Tarihi 6.10.2022 14:30:00
Düzeltilen Maddeler
Detay
 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2022/924056

1-İdarenin
a) Adresi : Camikebir Mah. Prof.Dr.Yunus Söylet Cad.No: 26 11500 OSMANELİ/BİLECİK
b) Telefon ve faks numarası : 2284614015 - 2284615002
c) Elektronik Posta Adresi : ismailcaliskan62@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
1 Solar Pnl 336 ad-2 Pomp 92 kw 1.ad-3 Solar Pompa Sür 1ad-4 Kuy Sens 3ad-5 Su sayacı 1ad-6 Geril Kor 1 ad-7 Kab Bağ Kit 1ad0-8 4 x 50 mmkare kablo50m-9 1x6 mmkare solar kab 800m-10 Panel sehpa 336ad-11 Yıldır k 1ad-12 Pano ŞartMalz 1ad-13 Ayak Bet 168ad-14 160/25Boru 1000m-15 flanş 10ad-16 flanş Adp10ad-17 Te 20ad-18 Flanş 20ad-19 100 flanş adap 20ad-20 Civata somun 25tk-21 Ybzon 3 x 3 mkare platf 1tk-22 Filtre Sist 1ad-23 Tahliye ve Vantuz Bc 10tk-24 Nakliye, Montaj, Pers 1ad-25 Tel Çit 300m
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim Yeri : HİSARCIK KÖYÜ OSMANELİ/BİLECİK İDARENİN GÖSTERECEĞİ YER
c) Teslim tarihi : SÖZLEŞME SÜRESİ İÇERİSİNDE KURUM ONAYI İLE


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : CAMİKEBİR MAH. PROF. DR YUNUS SÖYLET CAD. NO: 26 KAT 2 TOPLANTI SALONU
b) Tarihi ve saati : 06.10.2022 - 14:30

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

MAL ALIMI SONRASINDA SERVİS BAKIM VE ONARIM İÇİN GEREKLİ OLAN DÖKÜMANLAR FİRMA TARAFINDAN VERİLECEKTİR.5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar CAMİKEBİR MAH. PROF. DR YUNUS SÖYLET CAD. NO: 26 KAT 2 adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.