İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (buski)
İşin Adı 9 Kalem Muhtelif Güçlerde Dizel Jeneratör Grubu Alımı İşi
İlan Tarihi 28.09.2022
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 27.10.2022 10:00:00
Son Teklif Tarihi 27.10.2022 10:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2022/978302

1-İdarenin
a) Adı : BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (BUSKİ)
b) Adresi : Sırameşeler Mahallesi Avrupa Konseyi Bulvarı No:6/3 16190 Acemler- OSMANGAZİ/BURSA
c) Telefon ve faks numarası : 2242702400 / 2702830 / 2702897 - 2242339586
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : 9 Kalem Muhtelif Güçlerde Dizel Jeneratör Grubu Alımı İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı :
Toplam 9 Kalem, 18 Adet Muhtelif Güçlerde Dizel Jeneratör Grubu Mal Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Bursa ili, muhtelif ilçelere teslim edilecektir. İşe ait Teknik Şartnamenin 5.16. maddesinde yer alan listedeki mahallerde idarenin göstereceği yerlere sevk edilecektir. Kablolama idare tarafından yapılacaktır. Kaide beton yapımı, anahtar teslim tüm montaj ve kurulum işlemleri yüklenici tarafından yapılarak çalışır vaziyette teslim edilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren işin süresi; 1-8 arası iş kalemleri için 150 takvim günü, 9. iş kalemi için 240 takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihi takip eden gün işe başlanacaktır.


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 27.10.2022 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Sırameşeler Mah. Avrupa Konseyi Bulvarı No: 6/3 B Blok 5. Kat 16190 Acemler-Osmangazi / BURSA'da ki BUSKİ Genel Müdürlüğü İhale Toplantı Salonu

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

a.1- İmalatçı adına Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
a.2- İmalatçının üyesi olduğu meslek odası tarafından imalatçı adına düzenlenen kapasite raporu,
a.3- İmalatçının kayıtlı olduğu meslek odası tarafından imalatçı adına düzenlenen imalat yeterlilik belgesi,
a.4- İmalatçının kayıtlı olduğu meslek odası tarafından imalatçı adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesi,
a.5- İmalatçının alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
b.1- İsteklinin ihale konusu malı/malları teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığı hususu yetkili satıcılık belgesi ile tevsik edilmesi halinde yetkili satıcılık belgesi ekinde belgeyi düzenleyen imalatçı gerçek ve/veya tüzel kişiliğe ait imza yetkisini gösteren belgeler (ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri/imza beyannamesi) ile yetki veren imalatçıya ait a.1, a.2, a.3, a.4 veya a.5 bentlerinde belirtilen belgelerden birini yeterlik bilgiler tablosunda beyan edeceklerdir. Söz konusu  belgelerden birini beyan etmeyen isteklilerin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.

4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

TSE HYB belgesini teklifleri ile birlikte yeterlik bilgileri tablosunda beyan edeceklerdir. TSE HYB Belgesinin ilk veriliş tarihi  31.12.2010 olacaktır. Söz konusu  belgeyi beyan etmeyen isteklilerin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.

4.3.3.
4.3.3.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

İstekliler, teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu tevsik amacıyla; Jeneratörlere ait TS ISO 8528-5 ve CE belgelerini teklifleri ile birlikte yeterlik bilgileri tablosunda beyan edeceklerdir. Söz konusu  belgeleri beyan etmeyen isteklilerin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.

4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

İstekliler, teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu tevsik amacıyla; Teknik şartname ekindeki malzeme listesi kısmında açıklamaları verilen malzemelere ait kataloglar üzerinde teklif edilen ürünler işaretlenip teklifleri ile birlikte yeterlik bilgileri tablosunda beyan edeceklerdir. Söz konusu  belgeleri beyan etmeyen isteklilerin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.