İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Isparta Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
İşin Adı Kar Ve Buzla Mücadele Kullanılmak Üzere Göl Tuzu Ve Solüsyon
İlan Tarihi 29.09.2022
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 20.10.2022 10:30:00
Son Teklif Tarihi 20.10.2022 10:30:00
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2022/994821

1-İdarenin
a) Adı : ISPARTA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : KUTLUBEY MIMAR SINAN 1 32100 MERKEZ ISPARTA MERKEZ/ISPARTA
c) Telefon ve faks numarası : 2462116000 - 2462120869
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : KAR VE BUZLA MÜCADELE KULLANILMAK ÜZERE GÖL TUZU VE SOLÜSYON
b) Niteliği, türü ve miktarı :
Tuz (Dökme Ham Tuz, Göl Tuzu) 1800 Ton , Buzlanmayı Önleyici Çözelti (MgCl2) 150 Ton
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Fen İşleri Müdürlüğü Yol Yapım – Bakım ve Onarım Şantiyesi
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını takip eden günden itibaren 45 gün içinde ,alım konusu malzemeler idarenin ihtiyacı doğrultusunda Fen İşleri Müdürlüğü Yol Yapım – Bakım ve Onarım Şantiyesine yüklenici tarafından teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını takip eden günden itibaren


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 20.10.2022 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : ISPARTA BELEDİYESİ ENCÜMEN ODASI

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.