İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Malkara Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü
İşin Adı Malkara Belediyesi Hizmetinde Kullanılmakta Olan 64 Adet Araç Ve İş Makinasına Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Yaptırılması
İlan Tarihi 30.09.2022
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 17.10.2022 11:00:00
Son Teklif Tarihi 17.10.2022 11:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2022/1007521

1-İdarenin
a) Adı : MALKARA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : HACIEVHAT MAHALLESİ BELEDİYE ARKASI SOKAK NO:1/1 MALKARA/TEKİRDAĞ
c) Telefon ve faks numarası : 2824275760 - 2824275760
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı : MALKARA BELEDİYESİ HİZMETİNDE KULLANILMAKTA OLAN 64 ADET ARAÇ VE İŞ MAKİNASINA ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI YAPTIRILMASI
b) Niteliği, türü ve miktarı :
Toplam 64 adet araca 1 yıl süreli zorunlu mali sorumluluk (trafik) sigortası yaptırılması.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Malkara Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne İşin Teslimi Gerçekleştirilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 08.12.2022, işin bitiş tarihi 07.12.2023
d) İşe başlama tarihi : 08.12.2022


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 17.10.2022 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Malkara Belediye Başkanlığı Ana Başkanlık Binası K:2 Meclis Odası

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

-İstekli sigorta şirketi ise, kendilerine Hazine Müsteşarlığı tarafından verilmiş, Karayolu Motorlu Araçlar Mali Sorumluluk Sigortası branşında çalışmaya yetkili olduklarına dair ruhsatın aslı veya noter tasdikli suretini teklif ekinde sunacaktır.

-İstekli acente ise aracılığını yaptığı şirketin ruhsatının aslını veya noter tasdikli suretini ilave olarak acentelik sözleşmesinin aslını veya noter tasdikli suretini ve poliçe kesmeye yetkili olduğunu gösterir belgeyi teklif ekinde sunacaktır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Sigorta Hizmetleri/0,78
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.