İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Bölge Müdürlüğü-10.bölge Trabzon Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Karayolları Genel Müdürlüğü
İşin Adı Karayolları 10 Bölge Müdürlüğüne Bağlı 101 (gümüşhane), 102 (artvin), 103 (rize), 104 (giresun), 105 (trabzon) Ve 106 (bayburt) Şube Şefliklerine Ait Yollarda, Kar Ve Buzla Mücadele İşleri İçin Kaya Tuzu (nacl Sodyum Klorür) Alınması İşi
İlan Tarihi 30.09.2022
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 3.11.2022 10:00:00
Son Teklif Tarihi 3.11.2022 10:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2022/999514

1-İdarenin
a) Adı : BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-10.BÖLGE TRABZON DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : KARAYOLLARI 10.BÖLGE MÜDÜRLÜGÜ YILDIZLI MEVKII 61310 AKÇAABAT/TRABZON
c) Telefon ve faks numarası : 4624555000 - 4624555083
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : Karayolları 10 Bölge Müdürlüğüne Bağlı 101 (Gümüşhane), 102 (Artvin), 103 (Rize), 104 (Giresun), 105 (Trabzon) ve 106 (Bayburt) Şube Şefliklerine Ait Yollarda, Kar ve Buzla Mücadele İşleri İçin Kaya Tuzu (NaCl Sodyum Klorür) Alınması İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı :
7.100,00 ton Kaya Tuzu (NaCl Sodyum Klorür) Alınması İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : - 101. Şube Şefliği (Gümüşhane) 1.200 Ton, Yağmurdere Yol Ayrımı, Asfalt Plent Sahası Mevkiine, - 102. Şube Şefliği (Artvin) 700 Ton, Asfalt Plent Sahası Mevkiine, - 103. Şube Şefliği (Rize) 2.000 Ton, Çamlık Bakımevi Sahası Mevkiine - 104. Şube Şefliği (Giresun) 1.000 Ton. Yağlıdere Yolu Üzeri, Asfalt Plent Sahası Mevkiine, - 105. Şube Şefliği (Trabzon) 1.200 Ton, Trabzon Maçka Yolu Çağlayan Mevkii Mevkiine, - 106. Şube Şefliği (Bayburt) 1000 Ton, Bayburt Şube Şefliği Sahası Mevkiine Nakliyeler yapılacaktır. Tuz, yukarıda belirtilen yerlere mesai günleri ve saatleri (pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri, 07:30-17:30 saatleri arası) içinde teslim edilecek olup, mesai haricinde getirilen tuz teslim alınmayacaktır.
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günü içerisinde yüklenici kendi nakil aracı ile taahhüt edilen malı teslim edecektir. Tuz, belirtilen yerlere mesai günleri ve saatleri (pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri, 07:30-17:30 saatleri arası) içinde teslim edilecek olup, mesai haricinde getirilen tuz teslim alınmayacaktır.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde işe başlanır.


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 03.11.2022 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.