İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Karabük Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü
İşin Adı Karabük İl Özel İdaresi Taş Ocakları Ve Yol Genişletme Çalışmalarında İhtiyaç Duyulan 2022-2023 Yılı Patlayıcı Madde Alımı
İlan Tarihi 30.09.2022
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 24.10.2022 11:00:00
Son Teklif Tarihi 24.10.2022 11:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2022/1011842

1-İdarenin
a) Adı : KARABÜK ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Kartaltepe Mah. Kılıçaslan. Cad. Günaylar İş Merkezi Kat:3-4-5 KARABÜK MERKEZ/KARABÜK
c) Telefon ve faks numarası : 3704151722 - 3704126128
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : Karabük İl Özel İdaresi Taş Ocakları Ve Yol Genişletme Çalışmalarında İhtiyaç Duyulan 2022-2023 yılı Patlayıcı Madde Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı :
8 kalem birim fiyatlı muhtelif miktarlarda patlayıcı madde ve ekleri alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İdaremize ait paylayıcı madde deposu bulunmadığından, işin ihtiyacına göre talep doğrultusunda yüklenicinin deposundan güvenli koşullar altında çalışma sahasına çekilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından sonra 360 takvim günü içerisinde İdarenin ihtiyaç programına göre peyderpey teslim alınacaktır. Her siparişin ihtiyacın yükleniciye bildiriminden itibaren 5(beş) gün içerisinde İdareye teslimatı gerçekleştirilecektir
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalanmasını müteakip işe başlanacaktır


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 24.10.2022 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Karabük İl Özel İdaresi İl Encümen Toplantı Salonu

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

İstekliler yetkili kurum/kuruluş tarafından onaylanmış, ihale konusu işin süresince geçerliliği  olan;

-Üretici ise   Patlayıcı Satış İzin Belgesi ve Depolama İzin Belgesi

-Bayi ise Patlayıcı Satış İzin Belgesi ve malı aldığı üreticiye ait Depolama İzin Belgesine ait bilgileri (belgeyi düzenleyen kurum/kuruluş, belge geçerlik tarihi, belge adı,sayısı)yeterlilik bilgileri tablosunda belirteceklerdir. ihale konusu işin süresince geçerliliği olmayan belgeler değerlendirilmeye alınmayacaktır


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

ç) Adaylar veya isteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

g) Harp araç ve gereçleri ile silah, mühimmat ve patlayıcı maddelere ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili bakanlık veya kuruluşlarca verilen üretim/işletim izni (müsaadesi) belgeleri,

İstekliler ilgili belgelere ilişkin hususları(belge adı/ düzenleyen kurum veya kuruluş/geçerlik tarihi) yeterlik bilgiler tablosunda yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler kısmında belirteceklerdir

4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

İstekliler, teklif edecekleri patlayıcı maddeler 87/12028 sayılı Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Uul ve Esaslarına İlişkin Tüzük'ün ve 15.10.2002 tarih ve 24907 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olan ve 01.07.2003 tarihinde zorunlu olarak yürürlüğe giren "Sivil Kullanım Amaçlı Patlayıcı Maddelerin Belgelendirilmesi, Piyasaya Arzı ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik" (93/15/AT) hükümlerine uygun olduğuna ve teslim edilecek patlayıcı maddeler ve yardımcı patlatma ekipmanları TSE standartlarına uygun ve "CE" uygunluk işaretine sahip olduğuna dair belgeye ait bilgiler yeterlilik bilgileri tablosunda beliritlecektir5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Paylaş