İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Beylikdüzü Belediye Başkanlığı
İşin Adı Beylikdüzü İlçesi Sınırlarında 2022-2023 Kış Mücadelesi Kapsamında Kullanılmak Üzere Tuz Alımı İşi
İlan Tarihi 04.10.2022
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 27.10.2022 10:00:00
Son Teklif Tarihi 27.10.2022 10:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay
 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2022/1023222

1-İdarenin
a) Adı : BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
b) Adresi : BÜYÜKSEHIR MAH. ENVER ADAKAN CAD. NO:1 BEYLİKDÜZÜ/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası : 2128667000 - 2128737379
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : BEYLİKDÜZÜ İLÇESİ SINIRLARINDA 2022-2023 KIŞ MÜCADELESİ KAPSAMINDA KULLANILMAK ÜZERE TUZ ALIMI İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı :
1.500 TON YOL TUZU
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DEREAĞZI MAHALLESİ KORUKENT CADDESİ MELDA SOKAK ADRESİNDEKİ YOL YAPIM VE ONARIM BÜRO DEPOSU
ç) Süresi/teslim tarihi : İHALE KONUSU MALZEMELER BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DEREAĞZI MAHALLESİ KORUKENT CADDESİ MELDA SOKAK ADRESİNDEKİ YOL YAPIM VE ONARIM BÜRO DEPOLARINA İDARENİN TALEPLERİ DOĞRULTUSUNDA İŞİN SÜRESİ 30(OTUZ) GÜN İÇERİSİNDE PEYDERPEY TESLİM EDİLECEKTİR
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmeye imzalanmasına müteakip 5 iş günüdür.


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 27.10.2022 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ İHALE VE SATINALMA ŞEFLİĞİ

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.