İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Çiğli Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü
İşin Adı Akaryakıt Ve Adblue Alınması
İlan Tarihi 05.10.2022
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 7.11.2022 11:00:00
Son Teklif Tarihi 7.11.2022 11:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2022/1030822

1-İdarenin
a) Adı : ÇİĞLİ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Ataşehir Mahallesi 8001/1 sokak no:1 35610 ÇİĞLİ/536
c) Telefon ve faks numarası : 8353737 - 2325206000
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : Akaryakıt ve Adblue Alınması
b) Niteliği, türü ve miktarı :
KATKILI MOTORİN litre 850.000 95 OKTAN BENZİN litre 10.000 ADBLUE GENEL ton 5
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : -Çiğli Belediyesi Şantiye Tesisleri akaryakıt tankına, İdarenin istediği miktarda ve istediği zamanda, -Araç Tanıma Çipi ile, yüklenicinin çalışacağı akaryakıt istasyonunda pompadan, teslim edilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi : YÜKLENİCİ, 02.01.2023 İLE 21.12.2023 TARİHLERİ ARASINDA, 10.000 LİTRE KURŞUNSUZ BENZİN 95 OKTAN (95 OKTAN) İLE 850.000 LİTRE KATKILI MOTORİN VE 5 TON ADBLUE İÇİN, İDARECE BELİRLENECEK ORANDA BİR KISMINI İDARECE BELİRLENECEK HİZMET ARAÇLARINA YÜKLENİCİ TARAFINDAN ÜCRETSİZ OLARAK TEMİN EDECEĞİ TAŞIT TANIMA SİSTEMİ İLE BİR KISMINI İSE, ÇİĞLİ BELEDİYESİ ŞANTİYE TESİSLERİNDE BULUNAN DOLUM TANKINA, İDARENİN BELİRLEDİĞİ ZAMANLARDA VE MİKTARLARDA, GÜVENLİK TEDBİRLERİNİ ALARAK TESLİM EDECEKTİR.
d) İşe başlama tarihi : 02.01.2023


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 07.11.2022 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Çiğli Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Toplantı Salonu


Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

İsteklilerin;
a) Akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşu ise EPDK tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan teklif sahibinin akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi,
b) Akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşunun bayisi ise teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşunun bayisi olduğuna dair bayilik yazısı ve bayilik sözleşmesini,
c) EPDK’dan bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan İstasyonlu bayilik belgesini,
d) Bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan İş yeri açma ve izin belgesini, İhale komisyonuna sunmaları zorunludur.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgelere ilişkin bilgiler
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi kredisini veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilanço bilgileri:
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olduğunu,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olduğunu,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olduğunu ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlandığını göstermek üzere yıl sonu bilanço belgelerine ilişkin bilgileri belirtebilirler.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerine ilişkin bilgileri sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosuna ait bilgiler,
b) Mal satışları ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler,
Bu bilgilerden birinin sunulması yeterlidir.
Bu bilgilere ilişkin tutarların, toplam ciro için, isteklinin teklif edeceği bedelin % 25 inden, mal satışları ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağladığını gösteren bilgileri belirten isteklinin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir.
Bu kriterleri önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini ilişkin bilgileri sunabilirler.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

95 Oktan Kurşunsuz Benzin'ın, Benzin Türlerine İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği’ne göre piyasaya akaryakıt olarak arz edilen veya dolaşımda bulunan benzin türlerinin, TSE’nin “ TS EN 228 Otomotiv Yakıtları – Kurşunsuz Benzin – Özelikler ve Deney Yöntemleri ” standardına uygun olması zorunlu olacak.

İstekliler, alımı yapılacak ihale konusu mallar için TSE UYGUNLUK veya TÜPRAŞ veya STAR rafinerisi standartlarına uygun olduğunu belirten sunacağı ürünlere ait spesifikasyonları içeren yukarıda belirtilen standartları veya analiz raporlarını teklifleri ekinde ihale komisyonuna sunacaklardır.

4.3.3. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
-Yakıt ikmalinin kesintisiz yapılabilmesi için, isteklinin ÇİĞLİ ilçe sınırları içinde en az bir adet kendisinin işlettiği bir akaryakıt istasyonu olmalı, bu işyerine ait işyeri açma ve çalışma ruhsatı ihale aşamasında dosyada sunulmalıdır. -İhaleye katılacak olan istekli, araç tanıma sistemi ile akaryakıt temin edeceği akaryakıt firmasının, 81 ilde en az 1 (bir) adet istasyonu olması zorunludur. -Ayrıca, Çiğli sınırları içerisinde aynı yakıt kuruluşunun en az 3 istasyonu bulunmalıdır. Bununla ilgili belge ve bilgiler ihale dosyasında sunulmalıdır. Madde 8: İstekli, ihale dosyasına, Noter onaylı Terör taahhütnamesini ihale dosyasında sunacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Kamu yada özel sektöre gerçekleştirilmiş her türlü akaryakıt satışı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.