İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Bölge Müdürlüğü-8.bölge Elazığ Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Karayolları Genel Müdürlüğü
İşin Adı Bölgemiz Sorumluluk Alanında Bulunan Yollarda Düşey İşaretleme Çalışmaları İle Yapım, Bakım Ve Onarım Çalışmaları Sırasında Trafik Düzeni Ve Güvenliğinin Sağlanması Amacıyla 2 Mm Kalınlığındaki Galvanizli Düz Sac Mal Alımı İşi
İlan Tarihi 05.10.2022
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 21.10.2022 10:00:00
Son Teklif Tarihi 21.10.2022 10:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2022/1015348

1-İdarenin
a) Adı : BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-8.BÖLGE ELAZIĞ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : T.C.K 8. Bölge Müd. Zübeyde Hanim Cad. Kültür Mah. No: 73 23100 ELAZIĞ MERKEZ/424
c) Telefon ve faks numarası : 2346700 - 4242388194
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : Bölgemiz sorumluluk alanında bulunan yollarda düşey işaretleme çalışmaları ile yapım, bakım ve onarım çalışmaları sırasında trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla 2 mm kalınlığındaki galvanizli düz sac mal alımı işi
b) Niteliği, türü ve miktarı :
30000 kg Galvanizli düz sac mal alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Karayolları 8.Bölge Müdürlüğü Makina İkmal Başmühendisliği İnşaat Ambar
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra 40 gün
d) İşe başlama tarihi : sözleşmeden 3 gün sonra işe başlanacaktır.


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 21.10.2022 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İhaleler Başmühendisliği

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

İmalatta kullanılacak sac, TS EN 10346 / 23.10.2015 “Sıcak Daldırmayla Sürekli Olarak Kaplanmış Çelik Yassı Mamuller-Teknik Teslim Şartları” standardına göre çelik adı DX51D çelik no 1.0226 mukavemet sınıfı değerlerini karşılayacaktır. Bu sac TS-822 / 29.04.2019’e göre sıcak daldırma yöntemi ile galvanizlenmiş olacaktır. (Sac kalitesini gösteren faturalar idareye ibraz edilecektir.) Çinkonun Kaplama Ağırlığı; TS-822 / 29.04.2019 standardı, sınıf2/2 D’ye uygun şekilde galvanizlenmiş olacaktır.TS 2311 EN ISO 2178’e göre kaplama kalınlığı testi standardına uygun olacaktır.Kaplama eğme testi; TS 205-1 EN ISO 7438 standardına uygun olacaktır.Galvanizli düz sacın TS 822 / 29.04.2019 standartlarına uygun olarak üretildiğine dair belge ihalede verilecektir. 5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.