İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı Yükseköğretim Kurumları Adıyaman Üniversitesi
İşin Adı Adıyaman Üniversitesi Akaryakıt Alımı İşi
İlan Tarihi 05.10.2022
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 20.10.2022 10:00:00
Son Teklif Tarihi 20.10.2022 10:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay
 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2022/993483

1-İdarenin
a) Adı : İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
b) Adresi : ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ KAMPUSU MEDİKO SOSYAL BİNASI KAT:2 02100 ADIYAMAN MERKEZ/ADIYAMAN
c) Telefon ve faks numarası : 4162233800-2576-2578 - -
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : Adıyaman Üniversitesi Akaryakıt Alımı İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı :
10.000-Lt Motorin (Euro Diesel Diğer), 7.000 Lt Kurşunsuz Benzin (95 Oktan).
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Merkez Kampüs ve ilçelerdeki hizmet binalarımızda bulunan jeneratörlere, iş makinalarına vb. Mobil Akaryakıt Tankeri ile akaryakıt ürünleri teslim edilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 01.01.2023 tarihinde işe başlanacak olup işin bitiş tarihi 31.12.2023'dir. İdarenin öngöremediği bir durumdan dolayı 01.01.2023 tarihinde işe başlanamamışsa sözleşmenin imzalandığı tarih işe başlama tarihidir.
d) İşe başlama tarihi : 01/01/2023


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 20.10.2022 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Adıyaman Üniversitesi Mediko Sosyal Binası Konferans Salonu


Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

1-İhale tarihi itibari ile geçerliliği devam eden EPDK’dan alınmış akaryakıt dağıtıcı lisansı ve/veya EPDK’dan alınmış bayilik lisansı

2-Adıyaman Belediyesi tarafından verilen İş Yeri Açma Ruhsatı


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.