İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.ş (botaş) Petrol İşletmeleri Bölge Müdürlüğü(ceyhan)
İşin Adı Jeneratör Temini
İlan Tarihi 05.10.2022
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 21.10.2022 14:00:00
Son Teklif Tarihi 21.10.2022 14:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay
İhale Kayıt Numarası : 2022/992473
İşin Adı : Jeneratör Temini
İhale Türü - Usulü : Mal Alımı - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi : BOTAS PETROL ISLETMELERI BÖLGE MÜDÜRLÜGÜ P.K.73 01944
b) Telefon ve faks numarası : 3226392465 - 3226392480
c) Elektronik posta adresi : yasemin.aydemir@botas.gov.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi
:
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet Jeneratör Temini
b) Teslim [yeri / yerleri] : AKSARAY
c) Teslim [tarihi / tarihleri] : İdare ile yüklenici arasında sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren, malzemeler 45 gün içerisinde teslim edilecektir.
3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer : BOTAŞ Petrol İşletmeleri Bölge Müdürlüğü P.K. 73 01944 Ceyhan – ADANA
b) Tarihi ve saati : 21.10.2022 - 14:00


Yeterlilik
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1 İstekliler, teklif ettikleri ekipmanlar ile ilgili tüm teknik bilgileri içeren belgeleri ve katalogları teklif ile birlikte vereceklerdir.

4.4. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
4.5. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılacaktır. 
4.6. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
4.6.1. İhale dokümanı www.botas.gov.tr adresindeki “ihale ilanları” alanında ve ekap.kik.gov.tr/ihale arama ekranında bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın alması zorunludur.

COVİD-19’la mücadele kapsamındaki önlemler nedeniyle İdareden doküman satışı yapılmayacak olup, ihale dokümanı satın almak isteyen adayların 250 TL tutarındaki doküman satış bedelini İdarenin Vakıfbank Ceyhan Şubesi IBAN: TR81 0001 5001 5800 7281 726986 nolu hesabına yatırması ve bedelin yatırıldığına ilişkin belgeyi teklif zarfının içinde sunması gerekmektedir.

4.6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

4.7. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BOTAŞ Petrol İşletmeleri Bölge Müdürlüğü Haberleşme Birimi Ceyhan - ADANA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

4.8. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda 05.02.2023 tarihinden önce olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. 

4.10. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

4.11. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

4.12. Bu ihale, aksi belirtilmediği takdirde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi değildir.