İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Elektrik Üretim A.ş Genel Müdürlüğü(eüaş) Çayırhan Termik Santrali İşletme Müdürlüğü
İşin Adı Eüaş Genel Müdürlüğü Çayırhan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü’nün İhtiyacı Olan 1200 Ton Sülfürik Asitin Nakliye Dâhil Satın Alınması Ve İşletme Müdürlüğüne Teslimi İşi
İlan Tarihi 19.01.2023
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 22.02.2023 14:00:00
Son Teklif Tarihi 22.02.2023 14:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay
İhale Kayıt Numarası : 2023/43012
İşin Adı : Eüaş Genel Müdürlüğü Çayırhan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü’Nün İhtiyacı Olan 1200 Ton Sülfürik Asitin Nakliye Dâhil Satın Alınması Ve İşletme Müdürlüğüne Teslimi İşi
İhale Türü - Usulü : Mal Alımı - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi : ÇAYIRHAN MAHALLESİ ANKARA YOLU 3. KM 1 06922
b) Telefon ve faks numarası : 03127960202 - 3127961215
c) Elektronik posta adresi : fatih.kayaturk@euas.gov.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi
:
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1200 Ton, Mal alımı
b) Teslim [yeri / yerleri] : ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (EÜAŞ) Çayırhan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü
c) Teslim [tarihi / tarihleri] : İşe Başlama Tarihi, İş Bitirme Tarihi ve İşin Süresi 1. İşe başlama tarihi: İş, malın ilk teslim tarihinde başlayacaktır. 2. İşin Süresi: 2.1. İşe başlama tarihinden itibaren 240 takvim günüdür. (Teslim programına ilişkin diğer hususlar ve teslim programı, teknik şartnamede ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.)
3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer : ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (EÜAŞ) Çayırhan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü
b) Tarihi ve saati : 22.02.2023 - 14:00

Yeterlilik
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri

7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

b) Bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetveli. (Birim fiyat teklif mektubu ve eki cetvel ekte verilen örneklere uygun olarak hazırlanacak, herhangi bir ekleme veya çıkarma yapılmayacaktır. Birim fiyat teklif cetveli de teklif mektubu gibi ıslak imzalı olarak sunulacaktır. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetveli bütün ortaklar tarafından imzalanacaktır. Bu parantez içinde belirtilen hususlara aykırı işlemler tesis eden isteklilerin teklifleri geçersiz sayılarak değerlendirme dışı bırakılır. Ayrıca, kısmi teklife açık ihalelerde teklif verilecek kısmı oluşturan cetvel kalemlerinin tek tek hepsine ve yine kısmi teklife kapalı ihalelerde de birim fiyat teklif cetvelini oluşturan kalemlerin tek tek hepsine fiyat verilmesi/yazılması zorunlu olup, fiyat yazılması zorunlu kalemin tutar kısmına “sıfır” yazılması veya hiçbir tutar yazılmadan cetvel kaleminin boş bırakılması durumunda ilgili teklif değerlendirme dışı bırakılır.)”

c) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

f) Bu Şartnamenin 18 inci maddesinde istenmesi halinde, alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlerin listesi.

g) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge.

h)  İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin  (a) ve (d)  bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (g) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

7.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.2.1. Bu ihalede ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belge istenmemektedir.

7.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.3.1. Bu ihalede mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belge istenmemektedir.

7.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler:

7.4.1 Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

        Bu madde boş bırakılmıştır.


Paylaş