İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Akhisar Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü
İşin Adı 2023 - 2024 Yılı Zorunlu Mali Sigorta Hizmeti Alımı İşi
İlan Tarihi 26.01.2023
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 16.02.2023 14:00:00
Son Teklif Tarihi 16.02.2023 14:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2023/82153

1-İdarenin
a) Adı : AKHİSAR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : İNÖNÜ MAH. 15 SOK NO 59 AKHİSAR/MANİSA
c) Telefon ve faks numarası : 2364135991 -
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı : 2023 - 2024 YILI ZORUNLU MALİ SİGORTA HİZMETİ ALIMI İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı :
T.C. AKHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİRİMLERİNE AİT MUHTELİF CİNS,MARKA VE MODEL 147 ARACIN ZORUNLU MALİ TRAFİK SİGORTASI HİZMETİ ALIMI İŞİ.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : T.C. AKHİSAR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (İNÖNÜ MAHALLESİ 15'İNCİ SOKAK NO:59 AKHİSAR / MANİSA)
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 28.02.2023, işin bitiş tarihi 28.02.2024
d) İşe başlama tarihi : 28.02.2023


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 16.02.2023 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : T.C. AKHİSAR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

1) İstekli bir Sigorta Şirketi ise; 5684 sayılı sigortacılık kanunu gereğince yetkili makamlar tarafından kendilerine verilmiş Karayolu Motorlu Araçlar Mali Sorumluluk Sigortası branşında çalışmaya yetkili olduklarına dair belgeyi,

2) İstekli bir Brokerlik ise; Hazine Müsteşarlığı tarafından verilmiş sigorta brokeri olarak faaliyette bulunmaya yetkili kılındığına dair belge ile sigorta şirketi ile imzalanan ve ihale tarihinde geçerli olan sözleşmeyi yeterlik bilgileri tablosunda beyan edecektir.

3) İstekli, bir Sigorta Şirketinin Acentesi ise;

a) Acentesi olduğu sigorta şirketi tarafından verilmiş acentelik belgesini yeterlik bilgileri tablosunda beyan edecektir.

b) Acentesi olduğu sigorta şirketi ile yapmış olduğu ihale tarihinde geçerli acentelik sözleşmesini yeterlik bilgileri tablosunda beyan edecektir.

c) Acentesi olduğu ana sigorta şirketinin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Yapmaya Yetkili olduğunu gösteren belgeyi yeterlik bilgileri tablosunda beyan edecektir.

*(Acenteler a, b ve c belgelerini yeterlik bilgileri tablosunda  birlikte beyan edecektir.)


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Sigorta Hizmetleri/0,78
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Paylaş