İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Nevşehir Özel İdaresi Yatırım İnşaat Müdürlüğü
İşin Adı Nevşehir İli Merkez İlçe Ve Sorumluluğumuz Alanında Bulunan 153 Köyün Bina Kapı Numara Levhaları İle Duvar Tipi Cadde/sokak Levhalarının Numarataj İçin Levhaların Üretilmesini, Üretilen Levhaların Yerine Montajının Yapılması İşi
İlan Tarihi 17.03.2023
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 10.04.2023 14:00:00
Son Teklif Tarihi 10.04.2023 14:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2023/267149

1-İdarenin
a) Adı : NEVŞEHİR ÖZEL İDARESİ İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : 15 TEMMUZ MAH. ZÜBEYDE HANIM CAD.KAYSERİ YOLU 5.KM 50300 MERKEZ NEVŞEHİR MERKEZ/NEVŞEHİR
c) Telefon ve faks numarası : 3842151011/436 - 3842151018
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : Nevşehir İli Merkez İlçe ve Sorumluluğumuz Alanında Bulunan 153 Köyün Bina Kapı Numara Levhaları ile Duvar Tipi Cadde/Sokak Levhalarının Numarataj İçin Levhaların Üretilmesini, Üretilen Levhaların Yerine Montajının Yapılması İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı :
60.000 Adet Kapı Numara Levhası / 2.000 Adet Mahalle, Sokak, Cadde Levhası
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Nevşehir İli Merkez İlçe ve Sorumluluğumuz Alanında Bulunan 153 Köy
ç) Süresi/teslim tarihi : İşin süresi, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 180 (Yüz Seksen) Takvim gündür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalandıktan teslim programı ve tarihlerine göre başlanacak


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 10.04.2023 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Nevşehir İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü İhale Bürosu


Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Kamuya tek bir sözleşme kapsamında adres bilgi sistemi projesi için cadde, sokak, bulvar, meydanların sokak tabelaları ve binaların dış kapılarına levha üretimini yapmış ve montajını gerçekleştirmiş olmak benzer iş olarak kabul edilecektir.5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Paylaş