İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Saruhanlı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
İşin Adı Saruhanlı Belediye Başkanlığı Aydınlatma Direği Alımı
İlan Tarihi 17.03.2023
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 13.04.2023 10:30:00
Son Teklif Tarihi 13.04.2023 10:30:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2023/251600

1-İdarenin
a) Adı : SARUHANLI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : SARUHAN MAHALLESİ EŞREF OZAN SOKAK 1 45800 SARUHANLI/MANİSA
c) Telefon ve faks numarası : 2363573470 - 2363573474
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : SARUHANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI AYDINLATMA DİREĞİ ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı :
4 KALEM 370 ADET ÇEŞİTLİ ÖZELLİKLERDE AYDINLATMA DİREĞİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ŞANTİYESİ
ç) Süresi/teslim tarihi : Teklif mektubunda belirtilen sırayla 2. ve 3. kalemdeki (TİP-2 ve TİP-3) aydınlatma direkleri İDARE tarafından yapılan numune kontrolüne onay verildikten sonra en geç 10 takvim günü sonunda, 1. ve 4. kalemdeki (TİP-1 ve TİP-4) aydınlatma direklerini ise idare tarafından numune kontrolüne onay verildikten sonra en geç 40 takvim günü sonunda Yüklenici tarafından Saruhanlı Belediyesi Fen İşleri Şantiyesine teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalanmasını takip eden gün içinde


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 13.04.2023 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : SARUHAN MAH. EŞREF OZAN SOK. NO:1 SARUHANLI/MANİSA SARUHANLI BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

Yetkili Satıcı İse:
- Yetkili Satıcılık belgesi, (ilgili firmanın Yetkili satıcı belgesi üzerinde yeralan imza sahiplerinin üretici firmadaki görevleri ve imza sürküleri yetki belgesi ile beraber sunulacaktır.)
Yetki Alınan Firmanın;
a) Adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Üyesi olduğu meslek odası tarafından adına düzenlenen Kapasite Raporu
c) Kayıtlı olduğu meslek odası tarafından adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi
ç) Kayıtlı olduğu meslek odası tarafından adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
d) Alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

Üretici firma aydınlatma üreticisi olacaktır.Üreticinin kapasite belgesinde NACE KODU 27.40.04 olması gereklidir.Farklı NACE kodları ile üretim yapan firmaların ürünleri kullanılmayacaktır.

4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

TSEK 425(Kapasite Raporu)

TSE EN ISO 45001:2018 (İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi)

TS EN 40 - 6  ve TS EN 40 - 2 (04.02.2010 ÜRÜN UYGUNLUK BELGESİ)

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

YÜKLENİCİ TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN HER FARKLI AYDINLATMA DİREĞİNDEN ÇALIŞIR VAZİYETTE 1 ADET NUMUNEYİ SÖZLEŞME İMZALANDIKTAN EN GEÇ 3 İŞ GÜNÜ SONRA SAAT 17:00 YE KADAR FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ŞANTİYESİNE TESLİM EDECEKTİR. SARUHANLI BELEDİYESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSİ TARAFINDAN KONTROL EDİLEN NUMUNELER TESLİM TUTANAĞI ONAYI İLE TESLİM ALINACAKTIR.

4.3.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
Belge Adı Açıklama
TSEK 425 KAPASİTE RAPORU
TSE EN ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
TS EN 40 - 6 04.02.2010 ÜRÜN UYGUNLUK BELGESİ
TS EN 40 - 2 04.02.2010 ÜRÜN UYGUNLUK BELGESİ
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Paylaş