İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Antalya Büyükşehir Belediyesi Park Ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
İşin Adı 2023 Yılı Park Ve Bahçeler Dairesi Başkanlığının Atölyelerinde Ve Peyzaj Düzenlemelerinde Kullanılmak Üzere Makine Alımı
İlan Tarihi 31.03.2023
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 26.04.2023 10:00:00
Son Teklif Tarihi 26.04.2023 10:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2023/272415

1-İdarenin
a) Adı : ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
b) Adresi : YÜKSEK ALAN MAH. A.MENDERES BULV. 20 07310 MURATPAŞA/ANTALYA
c) Telefon ve faks numarası : 2422495330 - 2422495475
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : 2023 YILI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞININ ATÖLYELERİNDE VE PEYZAJ DÜZENLEMELERİNDE KULLANILMAK ÜZERE MAKİNE ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı :
14 Kısım malzemeden oluşan; Peyzaj alanlarının düzenlenmesi ve atölyelerde (peyzaj hazırlığı yapma, ot biçme, ağaç- dal kesme, çit budama, çim biçme, profil kesme, toprak eleme, yaprak toplama, gübre serpme, kum serme, tohum atma vb. işlerde) kullanılmak üzere makine alımı işi olup,
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Malzemelerin teslimi Antalya Büyükşehir Belediyesi Gürsu Hizmet Birimleri Yerleşkesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı malzeme depolarına yapılacaktır.
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 45 (kırkbeş) takvim günü içerisinde sözleşme konusu malların tamamı teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalanmasından itibaren 3 gün içerisinde işe başlanacaktır.


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 26.04.2023 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 4. KAT İHALE SALONU-YÜKSEK ALAN MAH. A.MENDERES BULV.NO:20 MURATPAŞA / ANTALYA

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Paylaş