İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü
İşin Adı Elazığ Emniyet Müdürlüğü Merkez Ve İlçe Hizmetlerinde Kullanılan Muhtelif Marka Ve Modellerde 390 Aracın Zorunlu Mali Trafik Sigortası Hizmeti Alım İşi İhalesi
İlan Tarihi 12.05.2023
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 5.06.2023 10:00:00
Son Teklif Tarihi 5.06.2023 10:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2023/465285

1-İdarenin
a) Adı : ELAZIĞ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Çaydaçıra Mah. Şehit Üsteğmen Sami Çiftçi Blv. No:40 ELAZIĞ MERKEZ/ELAZIĞ
c) Telefon ve faks numarası : 4242411000 - 4242411045
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı : Elazığ Emniyet Müdürlüğü merkez ve ilçe hizmetlerinde kullanılan muhtelif marka ve modellerde 390 aracın Zorunlu mali trafik sigortası hizmeti alım işi ihalesi
b) Niteliği, türü ve miktarı :
Elazığ Emniyet Müdürlüğü merkez ve ilçe hizmetlerinde kullanılan muhtelif marka ve modellerde 390 aracın Zorunlu mali trafik sigortası hizmeti alım işi ihalesi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Elazığ Emniyet Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Satınalma Büro Amirliği
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 06.06.2023, işin bitiş tarihi 31.05.2024
d) İşe başlama tarihi : 06.06.2023


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 05.06.2023 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Elazığ Emniyet Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Satınalma Büro Amirliği

Yeterlilik
. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

İhaleye teklif verecek olan sigorta şirketleri, Hazine Müsteşarlığı tarafından kendilerine verilmiş Karayolu Motorlu Araçlar Mali Sorumluluk Sigortası branşında çalışmaya yetkili olduklarına dair ruhsatı, İhaleye teklif verecek olan acenteler ise; Sigorta Yetkili Acentesi olduğunu gösteren belgele, İstenilen belgeler asıl veya noter tasdikli suretleri olacaktır.

- Kooperatif statüsünde olan veya bu statüye ait sigorta şirketine bağlı olarak ihaleye teklif verecek sigorta şirketleri veya acenteler; yukarıda istenilen belgelerle birlikte, kooperatif üyeleri dışındaki gerçek ve tüzel kişilerle sözleşme yapmaya ve poliçe düzenlemeye yetkili olduklarına dair Hazine Müsteşarlığı tarafından kendilerine verilmiş ve ihale tarihinde geçerli olan belgenin aslını veya noter tasdikli suretini de sunmak zorundadırlar.

İhaleye teklif verecek olan sigorta şirketleri, Hazine Müsteşarlığı tarafından kendilerine verilmiş Karayolu Motorlu Araçlar Mali Sorumluluk Sigortası branşında çalışmaya yetkili olduklarına dair ruhsatı, İhaleye teklif verecek olan acenteler ise; Sigorta Yetkili Acentesi olduğunu gösteren belgele, İstenilen belgeler asıl veya noter tasdikli suretleri olacaktır.

- Kooperatif statüsünde olan veya bu statüye ait sigorta şirketine bağlı olarak ihaleye teklif verecek sigorta şirketleri veya acenteler; yukarıda istenilen belgelerle birlikte, kooperatif üyeleri dışındaki gerçek ve tüzel kişilerle sözleşme yapmaya ve poliçe düzenlemeye yetkili olduklarına dair Hazine Müsteşarlığı tarafından kendilerine verilmiş ve ihale tarihinde geçerli olan belgenin aslını veya noter tasdikli suretini de sunmak zorundadırlar.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Sigorta Hizmetleri/0,78
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Paylaş