İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Polis Akademisi İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü
İşin Adı Zorunlu Mali Sorumluluk Trafik Sigortası Yaptırılması İşi
İlan Tarihi 15.05.2023
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 29.05.2023 10:30:00
Son Teklif Tarihi 29.05.2023 10:30:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2023/466620

1-İdarenin
a) Adı : EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI
b) Adresi : POLIS AKADEMISI BASKANLIGI GÖLBAŞI KAMPÜSÜ 06834 GÖLBAŞI/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası : 3124628548 - 3124997061
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı : ZORUNLU MALİ SORUMLULUK TRAFİK SİGORTASI YAPTIRILMASI İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı :
151 Adet Çeşitli Marka ve Tipte Aracın sözleşme süresince Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Yaptırılması.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Yerleşkesi Gölbaşı/ANKARA
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 15.06.2023, işin bitiş tarihi 31.05.2024
d) İşe başlama tarihi : 15.06.2023


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 29.05.2023 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Yerleşkesi İdari Mali İşler Şube Müdürlüğü A Girişi İhale Salonu-Gölbaşı / ANKARA

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

İsteklinin Sigorta Şirketi Olması Halinde ; 5684 Sayılı Sigortacılık Kanununa göre Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından verilmiş olan Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) branşına ait ruhsatın aslını veya noter tasdikli suretini ibraz edeceklerdir.

İsteklinin Acente Olması Halinde ; Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri birliğine üye bir sigorta şirketinin yetkili acentesi olduğunu gösterir belgenin aslını veya noterden tasdikli suretini ibraz edeceklerdir.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Sigorta Hizmetleri/0,78
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Paylaş