İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü
İşin Adı Karayolları Zorunlu Mali Trafik Sigortası
İlan Tarihi 24.05.2023
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 14.06.2023 14:00:00
Son Teklif Tarihi 14.06.2023 14:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2023/503097

1-İdarenin
a) Adı : SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Erenler Merkez Mahallesi Yeni Sakarya Caddesi Üzeri Erenler/SAKARYA 54150 ERENLER ERENLER/SAKARYA
c) Telefon ve faks numarası : 2642415400 - 2642415425
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı : Karayolları Zorunlu Mali Trafik Sigortası
b) Niteliği, türü ve miktarı :
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kuvvesine Kayıtlı Bulunan 441 adet (11 farklı taşıt cinsi) muhtelif marka ve modellerde hizmet aracının 01.07.2023 - 30.06.2024 Tarihleri İçerisinde Karayolları Motorlu Zorunlu Mali Trafik Sigortasının Yapılması
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Yüklenici firmanın iş adresinde sigorta poliçeleri kesilerek idareye teslim edilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 01.07.2023, işin bitiş tarihi 30.06.2024
d) İşe başlama tarihi : 01.07.2023


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 14.06.2023 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Sakarya Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Hizmet Binası İhale Salonu

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

1) İstekli bir Sigorta Şirketi veya Brokerlik ise; Hazine Müsteşarlığı tarafından verilmiş Karayolları Motorlu Araçlar Mali Sorumluluk Sigortası branşında çalışmaya yetkili olduklarına dair belgenin ayırt edici bilgilerini yeterlik bilgisi tablosunda beyan edecektir. 

2) İstekli, bir Sigorta Şirketi Acentesi ise; Acentesi olduğu sigorta şirketi tarafından verilmiş, acentelik belgesinin ayırt edici bilgilerini yeterlik bilgisi tablosunda beyan edecektir.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Sigorta Hizmetleri/0,78
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Paylaş