İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Elektrik Üretim A.ş Genel Müdürlüğü (eüaş) Satın Alma Ve Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığı - Dış Satın Alma Müdürlüğü
İşin Adı Afşin-elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhtiyacı 6 Kalemde Toplam 86 Adet Lens Tipi Çelik Kompansatör Ve 10 Adet Boğum Temin Edilmesi Ve 16 Adet Id Fan Giriş Çıkış Kompansatörlerinin Montajının Yapılması İşi
İlan Tarihi 26.05.2023
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 15.06.2023 10:00:00
Son Teklif Tarihi 15.06.2023 10:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İhale Kayıt Numarası : 2023/513004
İşin Adı : Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhtiyacı 6 Kalemde Toplam 86 Adet Lens Tipi Çelik Kompansatör Ve 10 Adet Boğum Temin Edilmesi Ve 16 Adet Id Fan Giriş Çıkış Kompansatörlerinin Montajının Yapılması İşi
İhale Türü - Usulü : Mal Alımı - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi : Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 7. Km. No:166 06520
b) Telefon ve faks numarası : 03122955444 - 3122197905
c) Elektronik posta adresi : belgin.nergiz@euas.gov.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi
: www.euas.gov.tr
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 6 kalemde toplam 86 adet lens tipi kompansatör, 10 adet boğum ve 16 adet ID fan giriş çıkış kompansatörlerinin montajı, Mal alımı (4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendine istinaden Teşekkülümüz Satın Alma ve İhale Yönetmeliği usul ve esasları doğrultusunda, Açık İhale (Açık Eksiltmeli) usulü ile ihalesi yapılacaktır.)
b) Teslim [yeri / yerleri] : Afşin-Elbistan B Termik Santrali İşletme Müdürlüğü, Çoğulhan Mah. Afşin/KAHRAMANMARAŞ
c) Teslim [tarihi / tarihleri] : Sözleşme imza tarihinden itibaren 350(üçyüzelli) takvim günü( 210 gün malzeme teslim süresi, 20x4=80 gün demontaj/montaj süresi, 30+10+10+10=60 gün deneme çalışma süresi olmak üzere) (Teslim programına ilişkin diğer hususlar ve teslim programı, teknik şartnamede ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.)
3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer : ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ) A Blok Giriş Kat Oda No: Z-2 (İhale Salonu), Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 7. Km. No:166 Çankaya/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 15.06.2023 - 10:00

Yeterlilik
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.      

b) İhale dokümanı ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetveli. (Birim fiyat teklif mektubu ve eki cetvel ekte verilen örneklere uygun olarak hazırlanacak, herhangi bir ekleme veya çıkarma yapılmayacaktır. Birim fiyat teklif cetveli de teklif mektubu gibi ıslak imzalı olarak sunulacaktır. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetveli bütün ortaklar tarafından imzalanacaktır. Bu parantez içinde belirtilen hususlara aykırı işlemler tesis eden isteklilerin teklifleri geçersiz sayılarak değerlendirme dışı bırakılır. Ayrıca, kısmi teklife açık ihalelerde teklif verilecek kısmı oluşturan cetvel kalemlerinin tek tek hepsine ve yine kısmi teklife kapalı ihalelerde de birim fiyat teklif cetvelini oluşturan kalemlerin tek tek hepsine fiyat verilmesi/yazılması zorunlu olup, fiyat yazılması zorunlu kalemin tutar kısmına “sıfır” yazılması veya hiçbir tutar yazılmadan cetvel kaleminin boş bırakılması durumunda ilgili teklif değerlendirme dışı bırakılır.)

c) İhale dokümanında belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, ihale dokümanı ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

f) İdari şartnamenin 18. maddesinde istenmesi halinde, alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlerin listesi

g) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge.

h)  İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin  (a) ve (d)  bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (g) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bu ihalede ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belge istenmemektedir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İstekliler, aşağıda a., b. ve c. maddelerde belirtilen belgelerden en az birini tam ve eksiksiz olarak teklif ekinde vereceklerdir.

a) Teklif edilen bedelin %20’sinden az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin İş Deneyim Belgesi,

b) Teknolojik ürün deneyim belgesi,

c) İşin özel imalat süreci gerektirmesi nedeniyle alım konusu işe ilişkin üretim kapasite raporu. (Üretim kapasite miktarı şartname konusu malzemeler için en az 20 adet/yıl’lık miktarı ihtiva etmelidir.)

4.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler:

4.4.1. İstekliler teklif ettikleri her kalem lens tipi çelik kompansatörün (6. kalemde istenen 3mm 316 L paslanmaz çelik boğum hariç)  teknik şartname esaslarına göre istenen eksenel ve yanal hareketlere göre boylarını ve boğum sayılarını belirleyecek, ayrıntılı teknik resimlerini çizecek, kompansatörlere ait ömür ve mukavemet hesaplarını EJMA’nın son versiyonuna göre hesaplayacak ve teklifi ile birlikte sunacaktır. (kompansatör ömürleri 1000 cycle’dan az olmayacaktır.)

             İstekliler, 4.3.1. ve 4.4.1. maddelerinde istenilen belgeleri tam ve eksiksiz olarak teklif ekinde vereceklerdir. Söz konusu belgeleri teklif ekinde vermeyen isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

4.5. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

4.5.1. Enerji Üretim Santralleri veya Demir-Çelik Fabrikaları veya Çimento Fabrikaları veya Endüstriyel Tesisler için: Lens tipi çelik kompansatör imalatı veya satışı yapmış olmak.

        Yukarıda belirtilen işlerden herhangi birini yapmış olmak benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
 

6. İhale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, tekliflerin değerlendirilmesinde yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ), Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığı, A Blok 8. Kat Oda No: 804, Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 7. Km. No:166 Çankaya/ANKARA adresinde görülebilir ve/veya satın alınabilir. İhaleye teklif verecek olanların EÜAŞ kaşeli ihale dokümanını, satın alındı formunun doldurularak imzalanması suretiyle KDV dahil 118,00-TL karşılığı İdareden veya e-posta yoluyla satın alması zorunludur. ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TL hesabı, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Enerji Bağlı Şubesi İBAN:TR05 0001 5001 5800 7295 3080 63

İstekli olabilecek firmalar, ihale dokümanı bedelini banka hesabına yatırırken, banka dekontuna mutlaka firmalarının tam adını ve ihale kayıt numarasını yazdıracaklardır.

 

İhale dokümanının İdareden ve/veya e-posta yoluyla satın alınabilmesine ilişkin prosedürler, söz konusu işe ait ihale dokümanında açıklanmıştır.

 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ), A Blok Giriş kat Oda No: Z-1, Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 7. Km. No:166 Çankaya/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

 

10. Bu ihalede kısmi teklif verilemez.


11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

 

12. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

 

13. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 

14. Bu ihalede açık eksiltme yapılacak olup, açık eksiltme yapılmasına ilişkin gerekli prosedürler, söz konusu işe ait ihale dokümanında açıklanmıştır.

 

15. İhale, açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

16. Bu ihalede döviz cinsinden teklif verilebilir. Sözleşme, teklif edilen para birimi cinsinden düzenlenecek olup, ödemeler ödeme tarihindeki TCMB döviz alış kuru üzerinden yapılacaktır.


Paylaş