İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
İşin Adı Bakım Ve Onarım İşlerinde Kullanılacak Hırdavat Malzemeleri Mal Alımı İşi
İlan Tarihi 08.06.2023
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 23.06.2023 15:00:00
Son Teklif Tarihi 23.06.2023 15:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2023/527224

1-İdarenin
a) Adı : ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
b) Adresi : Mevlana Bulvarı Kızılırmak Mah. 1450. Sok. No:16 Kat:11 Daire 29 Hayat Plaza 06530 ÇANKAYA/312
c) Telefon ve faks numarası : 5074644 - 3125073099
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : Bakım ve Onarım İşlerinde Kullanılacak Hırdavat Malzemeleri Mal Alımı İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı :
18 Kısım 99 Kalem Hırdavat Malzemesi Mal Alımı İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Gölbaşı Karaoğlan Mevkiinde bulunan Tarım Kampüsü ve Daire Başkanlığımıza bağlı Kahramankazan Şefliğine teslim edilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi : Yükleniciye yapılan işe başlama bildiriminden sonra, 30 (otuz) takvim günü içerisinde Gölbaşı Karaoğlan Mevkiinde bulunan Tarım Kampüsüne ve Kahramankazan şefliğimize teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi : sözleşmenin imzalanmasına müteakip 5 takvim günü içinde işe başlanacak


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 23.06.2023 - 15:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 B Blok Kat 7 Yenimahalle/ANKARA (Ankara Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası İhale Toplantı Salonu)


Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Paylaş