İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı 3.hv.is.inş.tb.k.lığ Milli Savunma Bakanlığı Msb Bağlıları
İşin Adı 3 Kısım 9 Kalem Altyapı Ve Beton Kaplama Malzemesi Alımı
İlan Tarihi 08.06.2023
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 4.07.2023 10:00:00
Son Teklif Tarihi 4.07.2023 10:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2023/502771

1-İdarenin
a) Adı : 3.HV.İS.İNŞ.TB.K.LIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI
b) Adresi : ISTANBUL YOLU ÜZERI 06790 ETİMESGUT/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası : 3122448550 - 3122442410
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : 3 KISIM 9 KALEM ALTYAPI VE BETON KAPLAMA MALZEMESİ ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı :
3 KISIM 9 KALEM ALTYAPI VE BETON KAPLAMA MALZEMESİ 1'İNCİ KISIM 4 KALEM 11.114 TON BETON KAPLAMA MALZEMESİ 2'İNCİ KISIM 2 KALEM 23.350 TON ALTYAPI MALZEMESİ 3'ÜNCÜ KISIM 3 KALEM 8.000 TON BETON KAPLAMA MALZEMESİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : 1'İNCİ KISIM (4 KALEM) VE 2 'NCİ (2 KALEM) KISIMLAR 3'ÜNCÜ ANA JET ÜS KOMUTANLIĞINDA KONUŞLU BULUNAN 3'ÜNCÜ HAVA İSTİHKAM İNŞAAT TABUR KOMUTANLIĞI MÜFREZE KOMUTANLIĞI (KONYA) ADRESİNE TESLİM EDİLECEKTİR. 3'ÜNCÜ KISIM (3 KALEM) 3'ÜNCÜ HAVA İSTİHKAM İNŞAAT TABUR KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA ADRESİNE TESLİM EDİLECEKTİR.
ç) Süresi/teslim tarihi : 1'inci Kısım 4 Kalem Beton Kaplama Malzemesi Alımı 10.3.1.1.Sözleşmenin imzalanmasına müteakip, 5 (beş) iş günü içerisinde yüklenici malzemelerin üretileceği ocak/ocakları idareye bildirecektir. Yüklenicinin bildirdiği malzeme ocak/ocaklarına ait uygunluk raporunun verilmesi ve idare tarafından yükleniciye malzemeyi teslim edeceği yerin tebliğ edilmesine müteakip işe başlanacaktır. 10.3.1.2. Ocak uygunluk raporunun alınması ve idare tarafından yükleniciye malzemeleri teslim edeceği yerin gösterilmesine müteakip; 1'inci Kısım 4 Kalem Beton Kaplama Malzemesi 15 takvim günü içerisinde Tek parti halinde 11.114 ton teslim edilecektir. 2'nci Kısım 2 Kalem Altyapı Malzemesi Alımı 10.3.2.1. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip, 5 (beş) iş günü içerisinde yüklenici malzemelerin üretileceği ocak/ocakları idareye bildirecektir. Yüklenicinin bildirdiği malzeme ocak/ocaklarına ait uygunluk raporunun verilmesi ve idare tarafından yükleniciye malzemeyi teslim edeceği yerin tebliğ edilmesine müteakip işe başlanacaktır. 10.3.2.2. Ocak uygunluk raporunun alınması ve idare tarafından yükleniciye malzemeleri teslim edeceği yerin gösterilmesine müteakip; 2'nci Kısım 2 Kalem Altyapı Malzemesi 15 takvim günü içerisinde Tek parti halinde 23.350 ton teslim edilecektir. 3'üncü Kısım 3 Kalem Beton Kaplama Malzemesi Alımı 10.3.3.1. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip, 5 (beş) iş günü içerisinde yüklenici malzemelerin üretileceği ocak/ocakları idareye bildirecektir. Yüklenicinin bildirdiği malzeme ocak/ocaklarına ait uygunluk raporunun verilmesi ve idare tarafından yükleniciye malzemeyi teslim edeceği yerin tebliğ edilmesine müteakip işe başlanacaktır. 10.3.3.2. Ocak uygunluk raporunun alınması ve idare tarafından yükleniciye malzemeleri teslim edeceği yerin gösterilmesine müteakip; 3'üncü Kısım 3 Kalem Beton Kaplama Malzemesi 45 takvim günü içerisinde teslim edilecek olup, teslimat idarenin mesai günleri (Pazartesi-Cuma) ve çalışma saatlerinde (08:00-17:00) Tek parti halinde 8.000 ton teslim edilecektir. 10.3.4. Teslim programı ve teslim şartlarıyla ilgili hususlar sözleşmenin 30.uncu maddesinde belirtilmiştir.
d) İşe başlama tarihi : 10.3. maddesinde belirtilmiştir.


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 04.07.2023 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI İHALE SALONU ETİMESGUT/ANKARA

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Paylaş