İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Satınalma Müdürlüğü
İşin Adı Muhtelif Jeneratör
İlan Tarihi 15.11.2023
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 14.12.2023 10:00:00
Son Teklif Tarihi 14.12.2023 10:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2023/1207069

1-İdarenin
a) Adı : İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bakırköy Ek Hizmet Binası Osmaniye Mahallesi Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Kat:4 34146 Bakırköy/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası : 212 449 42 60 - 212 449 41 63
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : Muhtelif Jeneratör
b) Niteliği, türü ve miktarı :
50 Adet Seyyar Jeneratör 9 Adet Sabit Jeneratör 1 Adet Seyyar Jeneratör Aydınlatma Kulesi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İdarenin İstanbul ili içerisinde göstereceği yere teslim edilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin İmzalandığı günü takip eden gün işe başlama tarihidir. Teslim süresi, işe başlama tarihinden başlayarak malın İstanbul ili sınırları içinde idarenin gösterdiği yerlere şartnamelere uygun olarak çalışır / kullanıma hazır vaziyette Taşınır Geçici Alındı Belgesi karşılığında idareye teslimine kadar geçen süredir. Tüm Kısımların teslim süresi 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür. Partiler halinde kısmi teslimata müsaade edilmeyecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı günü takip eden gün işe başlama tarihidir.


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 14.12.2023 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bakırköy Ek Hizmet Binası-İhale İşleri Şube Müdürlüğü, İhale Salonu-Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Kat:4 Bakırköy/İstanbul

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

Katalog;

İstekliler teklif ettikleri ürünlerin teknik şartnameye uygunluğunu tevsik etmek amacıyla aşağıdaki kriterleri sağlayacaklardır.

İstekliler, teknik şartnamedeki teknik verileri tevsik etmek amacı ile teklif ettikleri ürünlere ait katalog, çizim, fotoğraf, internet çıktıları veya benzeri tanıtım materyallerini yeterlik bilgileri tablosunda beyan edeceklerdir. Ürünlere ait katalog, çizim, fotoğraf, internet çıktıları veya benzeri tanıtım materyalleri teknik şartnamede belirtilen kriterleri sağlamayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

İdari şartnamenin 36.1. veya 36.1.1. maddesi kapsamındaki istekliler, teknik şartnamedeki teknik verileri tevsik etmek amacı ile teklif ettikleri ürünlere ait katalog, çizim, fotoğraf, internet çıktıları veya benzeri tanıtım materyallerini  sunacaklardır. Çoklu ürün kataloglarında teklif edilen malzemeler işaretlenmiş olacaktır. Bu belgeler istekliler tarafından kaşelenmiş ve imzalanmış olacaktır. Katalog, çizim, fotoğraf, internet çıktıları ve benzeri tanıtım materyallerini 36.1. veya 36.1.1. maddesi kapsamında sunmayan isteklilerin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Marka/Model;

İstekliler, Kısım 1 – Seyyar Jeneratörler ile Kısım 3 – Aydınlatma Kulesi için teklif ettikleri ürünlerin marka/model bilgilerini yeterlik bilgileri tablosunda beyan edeceklerdir.  Beyan etmeyen isteklilerin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır. Teknik şartnamede belirtilen kriterleri sağlamayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. Teklif ettikleri seyyar jeneratörlere ait Marka/Model bilgileri, teknik şartnamede belirtilen kriterleri sağlamayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

İstekliler, Kısım 2 – Sabit Jeneratörler için teklif ettikleri ürünlerin marka/model bilgileri ve jeneratörlerde kullanılan dizel motor ve alternatörlere ait marka/model bilgilerini yeterlik bilgileri tablosunda beyan edeceklerdir.  Beyan etmeyen isteklilerin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.

İdari şartnamenin 36.1. veya 36.1.1. maddesi kapsamındaki istekliler, teknik şartnamedeki teknik verileri tevsik etmek amacı ile teklif ettikleri ürünlere ait marka/model bilgilerini sunacaklardır. Marka/Model bilgilerini 36.1. veya 36.1.1. maddesi kapsamında sunmayan isteklilerin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır. Marka/model bilgilerini sunan isteklilerin belgeleri, Teknik şartnamede belirtilen kriterleri sağlayacaktır. Kriterleri sağlamayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Paylaş